Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 18 (472) 2013

Повернутися до номеру

НМАПО імені П.Л. Шупика — 95 років!


У жовтні 2013 р. виповнилося 95 років із дня заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. За роки свого існування академія пройшла славний історичний шлях і нині відома в Україні та ближньому і далекому зарубіжжі як провідний навчально­методичний, науковий і культурний центр, найпотужніший у вітчизняній вищій медичній школі післядипломної освіти.


Історія розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика розпочалася з 1918 р., коли було створено Клінічний інститут удосконалення лікарів. Першим головою правління навчального закладу став професор М.А. Левитський (1918–1922).

У 1931 р. було прийнято новий статут інституту. Завершенням докорінної реорганізації вищої медичної школи України ознаменувалися 1930­ті роки. До початку Великої Вітчизняної війни інститут нараховував 24 кафедри.

Удруге інститут народився 18 листопада 1943 р. — через два тижні після звільнення Києва від фашистських загарб­ників.

Перші директори інституту повоєнного часу — Я.А. Охріменко (1943–1944), В.П. Комісаренко (1944), І.І. Кальченко (1945–1957) — винесли на своїх плечах усі труднощі періоду розбудови.

Наприкінці 1950­х років директором (ректором) інституту було призначено професора М.Н. Умовіста, який обіймав цю посаду протягом 25 років (1959–1984). Цей період позначився важливими подіями в житті інституту. Він став одним із найбільших у колишньому СРСР і найпотужнішим серед подібних навчальних закладів України.

У період 1985–2002 рр. інститут очолював заслужений діяч науки і техніки України професор В.М. Гирін. За цей час значно розширено та поліпшено матеріально­технічну базу закладу, побудовано новий теоретичний корпус, гуртожиток, відкрито нові кафедри, обладнані новою сучасною апаратурою та приладами. У 1965–1991 рр. інститут було підпорядковано Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) СРСР.

Новий період у діяльності закладу розпочався в жовтні 1991 р. після його повернення до МОЗ незалежної України, що спричинило якісні зміни його статусу. За нових умов, які збіглися з початком проведення реформи медичної освіти в Україні, інститут посів пріоритетне місце в галузі післядипломної підготовки і став навчально­медичним центром МОЗ України.

Якісні зміни в інституті відбулися у п’яту річницю незалежності нашої держави ­після видання Кабінетом Міністрів України постанови «Про створення Київської медичної академії післядипломної освіти» від 13 травня 1996 р., згідно з якою на його базі створено навчальний заклад нового типу і вищого (ІV) рівня акредитації.

1998 р. ознаменувався присвоєнням академії, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1998 р., імені П.Л. Шупика, який двічі (1952–1954; 1956–1969) обіймав посаду міністра охорони здоров’я України і зробив вагомий внесок у розвиток матеріальної, навчальної та наукової бази академії, протягом 14 років (1965–1979) завідував кафедрою соціальної медицини й організації охорони здоров’я (нині — кафедра управління охороною здоров’я НМАПО імені П.Л. Шупика).

Указом Президента України В.А. Ющен­ка від 27 березня 2006 р. за № 236/2006 Київській медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика надано статус національної. Надалі заклад іменується Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Протягом короткого терміну перебування в новому статусі, який покладає на академію нові обов’язки, проводиться значна робота з удосконалення структур і напрямів діяльності кафедр, господарчої та наукової роботи.

Гордістю академії завжди були її визначні вчені, лікарі й викладачі. У довоєнні роки фундаторами української наукової школи були академіки В.Ф. Василенко, М.Д. Стражеско, В.П. Протопопов, професори Б.М. Маньковський, А.А. Чайка, А.Н. Зюков, М.С. Коломійченко, С.О. Ставракі; в повоєнні — академіки Л.І. Медвідь, Д.М. Калюжний, Д.Ф. Чеботарьов, професори О.З. Лазарєв, Є.Л. Склов­ський, Г.Ф. Писемський, Ф.Г. Яновський, А.Б. Беренштейн, О.І. Арутюв, Д.І. Панченко, О.Р. Киричинський, О.Г. Єлецький, О.С. Коломійченко, Є.Л. Мачерет, Л.В. Тимошенко, А.І. Трещинський.

В останні роки засновниками наукових шкіл в академії були академіки Націо­нальної академії медичних наук (НАМН) України Г.В. Книшов, Ю.В. Вороненко, Ю.І. Фещенко, М.Д. Тронько, Л.А. Пиріг, В.М. Коваленко, члени­кореспонденти НАМН України, професори М.М. Сергієнко, М.Є. Поліщук, В.О. Бобров, Н.Г. Горовенко, Ю.П. Вдовиченко, Н.В. Харченко.

З 2002 р. академію очолив відомий організатор охорони здоров’я, вчений, педагог, академік НАМН України, професор Ю.В. Вороненко, який зробив вагомий внесок у розвиток НМАПО імені П.Л. Шупика як провідного закладу післядипломної освіти, сучасного наукового та лікувального центру, у реорганізацію післядипломної освіти відповідно до міжнародних стандартів.

Учені НМАПО на всіх етапах становлення і розвитку закладу перебували на передових рубіжах української та світової науки. Наукові розробки вчених академії відомі не тільки в Україні, країнах СНД, але й у далекому зарубіжжі. НМАПО імені П.Л. Шупика — провідний в Україні центр навчально­методичної роботи в галузі післядипломної освіти лікарів і провізорів, якому МОЗ України доручає розробку більшості типових навчальних планів і програм передатестаційних циклів, спеціалізації, інтернатури і комп’ютерних атестаційних програм, які використовують усі медичні установи та факультети післядипломної освіти.

Щорічно в академії розробляють і оновлюють понад 100 навчальних планів і програм циклів тематичного удосконалення, видають понад 60 найменувань навчально­методичної літератури (підручники, навчальні та навчально­методичні посібники, довідники) для використання в навчальному процесі. Щороку в академії проходять близько 1,5 тис. циклів, навчаються 2,5 тис. інтернів і близько 25 тис. лікарів і провізорів.

Спільна робота з органами та закладами практичної охорони здоров’я — давня традиція академії. Досить зазначити, що її співробітники в базових та позабазових лікувальних закладах щорічно надають консультативну допомогу близько 200 тис. хворих, виконують понад 20 тис. складних операцій. Понад 40 провідних учених — головні спеціалісти МОЗ України, які працюють над удосконаленням якості надання медичної допомоги населенню. Клінічна база становить майже 11 тис. ліжок у сучасних лікувальних закладах і науково­дослідних інститутах Києва.

Сьогодні в академії працюють 2 Герої України, 1 академік Національної академії наук (НАН) України та 6 академіків НАМН України, 5 академіків Академії наук вищої освіти України, 15 членів­кореспондентів НАМН України та 3 члени­кореспонденти НАН України, 33 заслужених діячі науки і техніки України, 32 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 66 заслужених лікарів України, 5 заслужених працівників освіти України, 3 заслужені раціоналізатори та винахідники України, 5 заслужених працівників охорони здоров’я України, 2 заслужені працівники фармації України, 1 заслужений юрист України.

Одна з найважливіших турбот академії — це підготовка наукової зміни. В академії функціонує 11 спеціалізованих вчених рад, з яких 9 — докторських і 2 — кандидатських, за 13 спеціальностями. У них за 5 років захищено 76 докторських і 420 кандидатських дисертацій, у тому числі співробітниками академії — 47 докторських і 218 кандидатських дисертацій. Підготовлено 184 аспіранти, 379 клінічних ординаторів, 60 магістрів. Результати науково­дослідних робіт викладачів академії за останні 5 років відображено в 183 монографіях, 38 підручниках, 218 навчальних посібниках, 76 довідниках, 76 методичних рекомендаціях та інформаційних листах, 476 патентах, про них доповідали на 298 наукових форумах.

За останні 5 років вченими академії отримано понад 360 авторських свідоцтв на винаходи, окремі з яких запатентовано в США, Італії та інших країнах.

НМАПО імені П.Л. Шупика є заснов­ником 19 професійних періодичних медичних видань.

В умовах суверенітету України в нову стадію вступило міжнародне співробітництво академії, яке здійснюється відділом міжнародних зв’язків та науково­педагогічної роботи з іноземними громадянами, створеним у березні 1993 р. на основі позабюджетного структурного підрозділу. НМАПО імені П.Л. Шупика успішно співпрацює із зарубіжними партнерами.

Щороку понад 70 вчених академії відвідують зарубіжні країни з метою стажування у провідних світових клініках, обміну досвідом та виконання сумісних наукових досліджень, ведення переговорів, участі в конгресах, симпозіумах, виставках.

За роки існування НМАПО імені П.Л. Шупика стала найбільшим і провідним в Україні закладом післядипломної медичної освіти, потужним науковим центром, який налічує 226 докторів наук та 166 професорів, 496 кандидатів наук, 257 доцентів. Академія має у своєму розпорядженні 3 інститути (Інститут стоматології, Український державний інститут репродуктології, Інститут сімейної медицини), 5 факультетів (хірургічний, терапевтичний, педіатричний, медико­профілактичний і фармацевтичний), факультет підвищення кваліфікації викладачів, 80 кафедр, а також Центральну науково­дослідну лабораторію і 5 центрів (Науковий навчально­методичний центр дистанційної освіти, Науково­дослідний центр, Державний навчально­методичний геріатричний центр, Державний навчально­науково­методичний центр паліативної та хоспісної медицини, Стоматологічний практично­навчальний центр).

Колектив академії на всіх етапах її існу­вання робив і робить вагомий внесок у скарбницю української медицини, сприяючи проведенню реформи системи охорони здоров’я і вищої медичної школи в Україні.Повернутися до номеру