Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Гастроентерологія" 1 (51) 2014

Повернутися до номеру

Звіт про роботу Проблемної комісії «Гастроентерологія» МОЗ та НАМН України у 2013 році

Статья опубликована на с. 119-122

Спільним Наказом МОЗ та НАМН України від 14.02.2013 № 116/11 затверджено голову та склад Проблемної комісії «Гастроентерологія». У 2013 році Проблемною комісією були здійснені: аналіз сучасного стану розвитку наукових досліджень із гастроентерології, експертиза планових матеріалів зацікавлених установ та надання відповідних висновків, рецензії кандидатських та докторських дисертацій, методичних розробок, інформаційних листів, нововведень у галузі «Гастроентерологія».

За звітний період ПК «Гастроентерологія» провела 4 засідання, на яких було розглянуто такі подання:

— 1 докторська дисертація;

— 9 кандидатських дисертацій;

— 3 методичні рекомендації;

— 5 інформаційних листів;

— 6 нововведень;

— 4 НДР на етапі планування;

загалом — 28 робіт.

Усі роботи присвячено патології органів травлення, зокрема кислотозалежним захворюванням — 7 робіт (4 кандидатських дисертації, 1 методичні рекомендації, 2 інформаційних листи); захворюванням печінки та біліарної системи — 7 робіт (3 кандидатських дисертації, 1 інформаційний лист, 2 нововведення та 1 НДР); захворюванням кишечника — 4 роботи (1 кандидатська дисертація, 2 нововведення та 1 НДР); захворюванням підшлункової залози — 3 роботи (1 інформаційний лист, 1 нововведення та 1 НДР), поєднаній патології органів травлення — 5 робіт (1 докторська дисертація, 1 методичні рекомендації, 1 інформаційний лист, 1 нововведення та 1 НДР).

Серед науково-навчальних закладів України, від яких надійшли матеріали, найбільшу кількість робіт отримано з ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (м. Дніпропетровськ) — 12 робіт, із ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України» надійшло по 3 роботи, із Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського та Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького — по 2 роботи, із ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України» (м. Одеса) та ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» (м. Дніпропетровськ) — по 1 роботі.

При рецензуванні робіт найчастішими були такі загальні зауваження: невідповідність назви дисертації меті та завданням дослідження; формулювання мети дослідження як одного із завдань; нечітке визначення обсягу досліджень, що плануються, недостатня конкретизація методів дослідження, відсутність повної назви методу визначення того або іншого показника, відсутність назв та добових доз препаратів, які планується використовувати для диференційованого лікування хворих, відсутність відомостей про методи статистичної обробки результатів дослідження.

Було рекомендовано переробити дизайн дослідження на тему «Особливості клінічного перебігу, діагностики, профілактики та лікування порушення обміну сечової кислоти у хворих з поєднаною патологією жовчовивідних шляхів», запланованого в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ), для відповідності паспорту спеціальності 14.01.36 — гастроентерологія.

Не відповідали профілю Проблемної комісії матеріали дисертації на тему «Маркери ранніх стадій ушкодження гепатобіліарної системи у дітей, які проживають в регіонах з різним характером забруднення довкілля», запланованої в ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України». Було зроблено висновок про доцільність представлення матеріалів у Проблемну комісію зі спеціальності «педіатрія», оскільки дана дисертаційна робота пов’язана з питаннями гастроентерології дитячого віку та всі завдання дослідження розкривають саме цей напрям.

Позитивне рішення Проблемної комісії здобули такі роботи

Дисертації

Чернявський Володимир Володимирович «Клінічне застосування 13C-дихальних тестів в гастроентерології» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.36 — гастроентерологія.

Робота запланована в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ.

Науковий консультант — доктор медичних наук, професор В.Г. Передерій, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ.

Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі сучасної гастроентерології — удосконаленню діагностики та лікування гастроентерологічних хворих шляхом науково-практичного обґрунтування нових діагностично-лікувальних алгоритмів з використанням 13С-дихальних тестів для діагностики та оцінки якості лікування лактазної недостатності, хвороб гастродуоденальної зони, хронічних захворювань печінки та підшлункової залози.

Бойчук Віра Богданівна «Роль інтестинальних гормонів та пепсиногенів у розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та підходи до її диференційованої терапії» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 — гастроентерологія.

Робота запланована в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України».

Науковий керівник — доктор медичних наук, професор В.Г. Міщук, завідувач кафедри загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України».

Дослідження присвячено підвищенню ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на підставі застосування інгібітору протонної помпи у поєднанні з прокінетиком і сорбентом, вивчення ролі інтестинальних гормонів, пепсиногенів, трипсину, кліренсу стравоходу та моторно-евакуаторної функції шлунка.

Коваленко Олександра Миколаївна «Хронічний рефлюкс-гастрит: клініко-біохімічні та морфо-функціональні особливості» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 — гастроентерологія.

Робота запланована у ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».

Науковий керівник — доктор медичних наук, професор Ю.М. Степанов, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».

Робота вирішує актуальні завдання сучасної гастроентерології: встановлення особливостей клініко-біохімічних та морфо-функціональних змін слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний рефлюкс-гастрит шляхом вивчення взаємозвязків між діючими факторами жовчного рефлюксу — жовчними кислотами, нітросполуками, гастринемією та Нр-інфекцією.

Матрау Сіфаллах Ахмед Баруні «Helicobacter pylori-інфекція у пацієнтів з хронічними вірусними гепатитами В і С: особливості перебігу і лікувальні стратегії» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 — гастроентерологія.

Робота запланована у ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», м. Сімферополь.

Науковий керівник — доктор медичних наук, професор І.Л. Кляритська, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини ФПО ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», м. Сімферополь.

Метою роботи є оцінка частоти інфікованості Helicobacter pylori, а також синергічний вплив у пацієнтів із HBV- і HCV-інфекцією на перебіг хронічних вірусних гепатитів B і C.

Работягова Юлія Сергіївна «Прогностичний аналіз відповіді на терапію інгібіторами протонної помпи та факторів, що впливають на результати лікування у пацієнтів з кислотозалежними захворюваннями» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 — гастроентерологія.

Робота запланована у ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», м. Сімферополь.

Науковий керівник — доктор медичних наук, професор І.Л. Кляритська, завідувач кафедри терапії і сімейної медицини ФПО ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», м. Сімферополь.

Мета роботи — провести дослідження хворих із кислотозалежними захворюваннями (ГЕРХ; пептична виразка, асоційована з Helicobacter pylori в умовах, які відповідають звичайній клінічній практиці, для визначення характеристик пацієнта, що є предикторами реакції на лікування інгібіторами протонної помпи (пантопразол) як монотерапії та в складі антихелікобактерних режимів.

Нагурна Ярина Володимирівна «Фактори ризику хронічних захворювань кишечнику серед населення західного регіону України» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 — гастроентерологія.

Робота запланована у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Науковий керівник — доктор медичних наук, професор В.І. Вдовиченко, професор кафедри терапії № 1 ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Мета роботи — визначити епідеміологічні особливості хронічних захворювань кишечника серед населення Західного регіону України.

Алєксєєнко Аліна Олександрівна «Фактори ризику та прогнозування перебігу жовчнокам’яної хвороби у хворих на біліарну дисфункцію» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 — гастроентерологія.

Робота запланована у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Науковий керівник — доктор медичних наук, професор Ю.М. Степанов, завідувач кафедри гастроентерології та терапії ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Мета роботи — розробити програму діагностики порушень моторно-евакуаторної функції жовчного міхура, оцінити біохімічні зміни міхурової та печінкової порцій жовчі у хворих на біліарну дисфункцію, попередження виникнення жовчнокам’яної хвороби та прогнозування її перебігу.

Мбаркі Махера «Клініко-патогенетичні особливості НПЗП-гастропатій та їх лікування із застосуванням гастроцитопротекторів» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.36 — гастроентерологія.

Робота запланована у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Є.Я. Скляров, завідувач кафедри терапії № 1 ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Метою роботи є підвищення ефективності лікування та профілактики НПЗП-гастропатії та її корекція пантопразолом і ребаміпідом на підставі вивчення клініко-патогенетичних особливостей перебігу НПЗП-гастропатій у пацієнтів, які тривало застосовували аспірин.

Методичні рекомендації

«Удосконалення методики дослідження якості життя у хворих на хронічний панкреатит та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, поєднану з дисфункцією сфінктеру Одді», укладачі — співробітники ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» д.м.н., професор Ю.М. Степанов, д.м.н. Л.М. Мосійчук, к.м.н. О.О. Крилова, к.м.н. Л.В. Демешкіна, О.П. Петішко. У рекомендаціях розроблена та запроваджена специфічна анкета-опитувальник для вивчення якості життя у пацієнтів із хронічним панкреатитом, поєднаною патологією (ГЕРХ та дисфункція сфінктера Одді) та інші нозології.

«Сучасні аспекти діагностики та лікування ГЕРХ», укладачі — співробітники кафедри гастроентерології та терапії ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.м.н., професор Ю.М. Степанов; к.м.н., доцент С.В. Косинська. Рекомендацію присвячено сучасним уявленням про діагностику та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Інформаційні листи

«Застосування Біциклолу при хронічних дифузних невірусних захворюваннях печінки», укладачі — співробітники ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.м.н., професор Ю.М. Степанов, к.м.н., доцент І.М. Кононов. Наведена методика застосування оригінального препарату Біциклол при хронічних дифузних ураженнях печінки невірусного генезу на підставі клінічного випробування у 60 пацієнтів з даною патологією.

«Алгоритм лікування кандидної інфекції у хворих з гастродуоденальною патологією» до видання, укладачі — співробітники ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» д.м.н. Л.М. Мосійчук, к.м.н. І.В. Кушніренко, к.м.н. Л.В. Демешкіна, О.П. Петішко. Лист присвячений обґрунтуванню призначення комплексу терапевтичних засобів та оптимальних доз антифунгальних препаратів для лікування кандидозу слизових оболонок верхнього відділу травного каналу у хворих із гастродуоденальними захворюваннями.

«Корекція імунологічних порушень у хворих із кандидозом слизових оболонок на тлі гастродуоденальної патології», укладачі — співробітники ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» к.біол.н. В.Є. Кудрявцева, д.м.н. Л.М. Мосійчук, к.біол.н. О.О. Татарчук, к.біол.н. С.Ю. Єгорова. Інформація стосується обґрунтування призначення імунофану для корекції імунологічних порушень у хворих із гастродуоденальними захворюваннями та кандидозом слизових оболонок верхнього відділу травного каналу.

«Діагностика порушень травлення у пацієнтів у віддаленому періоді після оперативних втручань на підшлунковій залозі з приводу ускладнених форм хронічного панкреатиту», укладачі — співробітники ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» д.м.н. Ратчик В.М., Орловський Д.В., Макарчук В.А., Кленіна І.А., к.біол.н. Татарчук О.М. Подана оцінка стану травлення та екзокринної функції підшлункової залози й виявлення їх порушень у пацієнтів у віддаленому періоді після оперативних втручань на підшлунковій залозі з приводу ускладнених форм хронічного панкреатиту шляхом визначення показників ліпідного, білкового та вуглеводного обмінів після прийому одноразового харчового навантаження.

«Спосіб оптимізації лікування хворих на цироз печінки у поєднанні з дисбіозом кишечника», укладачі — співробітники ДВНЗ «Івано-Франківський медичний університет» МОЗ України д.м.н., професор Глушко Л.В., Гавриш І.М. Запропоновано спосіб підвищення ефективності лікування хворих на цироз печінки в поєднанні з дисбіозом кишечника шляхом корекції мікробіоценозу кишечника за допомогою застосування в комплексному лікуванні препаратів лакто- та біфідобактерій та гідрогелю метилкремнієвої кислоти.

Науково-дослідні роботи

«Розробити диференційовані методи відновлювального лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на основі застосування природних та преформованих фізичних чинників». Розробник — ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса, керівник проекту д.м.н., професор Н.В. Драгомирецька. Метою роботи є розробка нових підходів до лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки шляхом застосування мінеральних вод, пелоїдотерапії та бішофітотерапії для попередження розвитку фіброзу печінки.

«Розробити стандарти медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози», автори проекту — співробітники ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» к.м.н. Паніна С.С., к.м.н. Гондуленко Н.О., д.м.н. Косинський О.В., к.м.н. Семашко О.В. Мета НДР — науково обґрунтувати і розробити стандарти медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок захворювань гепатобіліарної системи та підшлункової залози на підставі зробки критеріїв обмеження життєдіяльності та складання базових реабілітаційних програм.

«Вивчити особливості формування кістозних утворень підшлункової залози та удосконалити діагностику і хірургічне лікування з застосуванням мініінвазивних технологій», розробник — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», керівник проекту д.м.н. В.М. Ратчик. Мета проекту — покращення результатів хірургічного лікування хворих із кістозними утвореннями підшлункової залози шляхом оптимізації діагностичної програми і удосконалення методів хірургічного лікування.

«Вивчити нутритивний статус у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику та розробити методи корекції виявлених порушень», розробник — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», керівник проекту д.м.н., професор Ю.М. Степанов. Метою є удосконалення лікування хворих на хронічні запальні захворювання кишечника на підставі вивчення нутритивного статусу та розробки методів корекції виявлених метаболічних порушень.

Нововведення

«Спосіб підвищення ефективності лікування хворих на цироз печінки у поєднанні з дисбіозом кишечника шляхом корекції мікробіоценозу кишечника», укладачі — співробітники ДВНЗ «Івано-Франківський медичний університет» МОЗ України д.м.н., професор Глушко Л.В., Гавриш І.М. Метою є підвищення ефективності лікування хворих на цироз печінки в поєднанні з дисбіозом кишечника шляхом застосування препаратів лакто- та біфідобактерій (Біфілакт екстра) та гідрогелю метилкремнієвої кислоти (Ентеросгель).

«Спосіб визначення ступеня фіброзу печінки», укладачі — співробітники ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» к.біол.н. Кудрявцева В.Є., к.м.н. Ягмур В.Б., к.м.н. Ягмур С.С. Розроблено новий неінвазивний спосіб діагностики ступеня фіброзу печінки, що полягає в дослідженні у сироватці крові біомаркерів металопротеїнази-1 і ламініну.

«Спосіб гальмування холестатичного та цитолітичного синдрому у хворих на неалкогольний гепатит з біліарною патологією та атерогенною дисліпідемією», укладачі — співробітники ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» д.м.н., професор Степанов Ю.М., к.м.н. Філіппова О.Ю. Розроблено новий спосіб гальмування цитолітичного та холестатичного синдрому у хворих на неалкогольний стеатогепатит із біліарною патологією на тлі атерогенної дисліпідемії.

«Спосіб лікування анемічного синдрому у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику», укладачі — співробітники ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» к.м.н. Бойко Т.Й., к.м.н. Сорочан О.В., к.біол.н. Єгорова С.Ю., к.м.н. Толстикова Т.М., к.м.н. Стойкевич М.В. Розроблено диференційний підхід до лікування анемічного синдрому у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з урахуванням типу анемії — дослідження показників ферокінетики та рівня гепсидину-25 у сироватці крові, який є головним регулятором гомеостазу заліза в організмі.

«Спосіб оцінки ендогенної інтоксикації у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику з анемічним синдромом», укладачі — співробітники ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» к.м.н. Бойко Т.Й., Паранько Г.С., к.м.н. Сорочан О.В., к.м.н. Стойкевич М.В. Розроблено спосіб об’єктивної оцінки ендогенної інтоксикації у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника, обумовленої наявністю анемії, що може використовуватись для прогнозування розвитку анемічного синдрому та контролю ефективності лікування у хворих з цією патологією.

«Спосіб діагностики порушень травлення у віддаленому періоді після оперативних втручань на підшлунковій залозі з приводу ускладнених форм хронічного панкреатиту», укладачі — співробітники ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» д.м.н. Ратчик В.М., Орловський Д.В., Макарчук В.А., Кленіна І.А., к.біол.н. Татарчук О.М., Зеленюк О.В. Розроблено новий спосіб діагностики порушень травлення при патології підшлункової залози, заснований на визначенні перетравлення жирів за двома показниками — тригліцеридами та холестеролом; визначенні активності травних ензимів у крові в натщесерцевій порції та фекальної еластази-1.

 

Матеріал підготувала І.Ю. Скирда,

секретар ПК «Гастроентерологія»

МОЗ та НАМН УкраїниПовернутися до номеру