Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 2 (65) 2015

Back to issue

Зміни показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги на фоні інфузійної терапії при ішемії-реперфузії головного мозку

Authors: Семененко А.І. — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Кобеляцький Ю.Ю. — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Кондрацький Б.О. — ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У дослідженнях на щурах вивчали вплив HAES-LX-5% та волювену порівняно з 0,9% розчином NaCl на стан показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги при експериментальній ішемії-реперфузії головного мозку (двобічна 20-хвилинна ішемія внутрішніх сонних артерій із подальшою реперфузією). Встановлено, що застосування HAES-LX-5% та волювену в дозах 2,5 мл/кг 2 рази/день (5,0 мл/кг на добу) щодоби через кожні 12 год протягом 7 діб порівняно з тваринами, що отримували 0,9% розчин NaCl в аналогічному дозовому режимі, призводить до зменшення активності процесів пероксидації ліпідів та окисної деструкції білків (р < 0,05) та сприяє нормалізації активності антиоксидантних ензимів у клітинах ішемізованого головного мозку у щурів (р < 0,05).

В исследованиях на крысах изучали влияние HAES-LX-5% и волювена по сравнению с 0,9% раствором NaCl на состояние показателей оксидантно-антиоксидантного равновесия при экспериментальной ишемии-реперфузии головного мозга (двухсторонняя 20-минутная ишемия внутренних сонных артерий с последующей реперфузией). Установлено, что применение HAES-LX-5% и волювена в дозах 2,5 мл/кг 2 раза/день (5,0 мл/кг в сутки) ежесуточно через каждые 12 ч в течение 7 суток по сравнению с животными, которые получали 0,9% раствор NaCl в аналогичном дозовом режиме, приводит к уменьшению активности процессов перекисного окисления липидов и окислительной деструкции белков (р < 0,05) и способствует нормализации активности антиоксидантных энзимов в клетках ишемизированного головного мозга у крыс (р < 0,05).

In the studies on rats, there has been investigated an impact of HAES-LX-5% and voluven compared with 0.9% NaCl solution on indicators of oxidant-antioxidant balance in experimental cerebral ischemia-reperfusion (bilateral 20-minute ischemia of internal carotid arteries followed by reperfusion). It is found that the use of HAES-LX-5% and voluven at a dose of 2.5 ml/kg twice a day (5.0 ml/kg per day), daily every 12 hours for 7 days compared with animals, which received 0.9% NaCl solution in the same dosage regimen, leads to a decrease in activity of lipid peroxidation processes and oxidative degradation of proteins (p < 0.05) and helps to normalize the activity of antioxidant enzymes in the cells of ischemic brain in rats (p < 0.05).


Keywords

ішемія-реперфузія, HAES-LX-5%, волювен, 0,9% розчин NaCl.

ишемия-реперфузия, HAES-LX-5%, волювен, 0,9% раствор NaCl.

ischemia-reperfusion, HAES-LX-5%, voluven, 0.9% NaCl solution.

Статья опубликована на с. 116-119

Вступ

Базовими принципами інтенсивної терапії у хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу (ГПМК) за ішемічним типом є відновлення кровотоку в зоні ішемії, підтримка метаболізму мозкової тканини і захист її від структурних уражень [8]. Вибір інфузійної терапії при захворюваннях і ушкодженнях головного мозку є однією з найбільш складних проблем у комплексі консервативного лікування цих хворих [10]. За даними літератури [7], при ішемічному ураженні нейронів недостатня кількість складових системи антиоксидантного захисту спричиняє прогресування процесів перекисного окиснення ліпідів та окисної модифікації білків, що призводить до збільшення зони інфаркту нервової тканини.

Для ґрунтовного з’ясування наявності захисної дії на головний мозок при ГПМК в інфузійних розчинів, а саме колоїдно-гіперосмолярного розчину HAES-LX-5%, колоїдно-ізоосмолярного розчину волювен та ізоосмолярного 0,9% NaCl, становило інтерес дослідити вплив окремої курсової терапії цими розчинами на стан оксидантно-антиоксидантної рівноваги в ішемізованому головному мозку.

Мета роботи. Охарактеризувати вплив волювену та HAES-LX-5% (зареєстрований в Україні в 2013 році під назвою гекотон) порівняно з 0,9% розчином NaCl на стан показників оксидантно-антиоксидантної рівноваги головного мозку щурів на моделі ГПМК.

Матеріали та методи

Досліди проведено на білих щурах-самцях масою 160–170 г, які перебували у стандартних умовах віварію, з дотриманням етичних норм проведення експериментальних досліджень згідно з «Загальними принципами роботи на тваринах», затвердженими I Національним конгресом з біоетики (Київ, Україна, 2001), та Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 26.02.2006 р. Гостре порушення мозкового кровообігу, а саме експериментальну модель ішемії-реперфузії (ІР) створювали шляхом накладання кліпс на обидві внутрішні сонні артерії під пропофоловим наркозом (60 мг/кг) упродовж 20 хв [9]. Розчини HAES-LX-5% та волювен уводили внутрішньовенно в умовно ефективній дозі — по 2,5 мл/кг 2 рази/день (5,0 мл/кг на добу). Перше введення проводили через 30 хв після ГПМК і далі щодоби через кожні 12 год упродовж 7 діб. Як референс-препарат застосовували 0,9% розчин NаСl в аналогічній дозі і в тому ж режимі. Тварини групи контрольної патології не отримували жодної терапії (ГПМК без лікування).

Вміст дієнових кон’югат (ДК) визначали спектрофотометричним методом [4], малонового діальдегіду (МДА) — за реакцією з тіобарбітуровою кислотою [1], карбонільних груп протеїнів (КГП) — за реакцією з 2,4-динітрофенілгідразином [6].

Активність супероксиддисмутази (СОД) оцінювали за відсотком гальмування окиснення кверцетину [3], а каталази — за швидкістю деградації гідрогенпероксиду [5]. Активність глутатіонпероксидази (ГПО) визначали спектрофотометричним методом за накопиченням окисненого глутатіону [2].

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою пакету Microsoft Excel 2007.

Результати та їх обговорення

Відомо, що за умов ІР активується продукція активних форм кисню, що поглиблюють альтерацію ліпідних та білкових структур клітин головного мозку щурів [7]. У наших дослідженнях встановлено, що за умов експериментального ГПМК у щурів потенціюються процеси перекисного окиснення ліпідів та окисної модифікації білків у структурах головного мозку (табл. 1). У той же час інфузійна терапія розчином HAES-LX-5% та волювеном значною мірою стримувала розвиток оксидативного стресу в мозку на тлі ІР. У гострому періоді (4-та доба експерименту) уміст ДК, МДА та КГП в мозку щурів, що отримували HAES-LX-5%, був вірогідно нижчим порівняно з групою щурів, яким вводили 0,9% розчин NaCl, у середньому на 38,7; 47,9 та 29,5 %, а волювен — на 37,0; 44,8 та 29,1 %.

Антиоксидантний ефект указаних розчинів на ішемізований мозок посилювався при більш тривалому введенні. Так, станом на 7-му добу спостереження у тварин, що отримували HAES-LX-5% та волювен, вміст ДК в мозку виявився вірогідно меншим відповідно на 28,8 та 30,3 %, МДА — на 44,5 та 43,3 %, а карбонільних груп протеїнів — на 18,0 та 15,8 % порівняно з групою, що отримувала 0,9% розчин NaCl.

З’ясувалось, що на тлі ІР виявляється пригнічення активності найбільш потужних антиоксидантних ензимів — ГПО, СОД та каталази як у гострому, так і в підгострому періоді (табл. 2).

Введення в умовах ІР розчинів HAES-LX-5% та волювену перешкоджало виснаженню систем антиоксидантного захисту мозку. При цьому введення HAES-LX-5% протягом 4 діб супроводжувалось зростанням активності ГПО, СОД та каталази відповідно на 30,1; 30,2 та 26,3 %, а протягом 7 діб — на 41,8; 34,8 та 36,7 % порівняно з групою, що отримувала 0,9% розчин NaCl. Подібна динаміка показників антиоксидантної системи спостерігалась при застосуванні волювену на фоні ІР. Так, на 4-ту добу спостереження відмічалось зростання активності ГПО, СОД та каталази відповідно на 27,4; 28,7 та 24,0 %, а на 7-му добу — на 36,8; 31,4 та 33,3 % порівняно з групою, що отримувала 0,9% розчин NaCl.

Висновки та перспективи подальших досліджень

1. Лікування щурів з ішемією-реперфузією головного мозку розчинами HAES-LX-5% та волювену сприяє зменшенню активності процесів пероксидації ліпідів та окисної деструкції білків (р < 0,05) та нормалізує активність антиоксидантних ензимів у клітинах ішемізованого головного мозку у щурів (р < 0,05).

2. Порівняно з 0,9% розчином NaCl застосування HAES-LX-5% та волювену супроводжувалось більш суттєвим зменшенням активності процесів пероксидації ліпідів та окисної деструкції білків та покращенням рівня антиоксидантних ензимів в ішемізованому головному мозку тварин (р < 0,05).

Терапевтичний ефект, що був отриманий в експерименті від інфузійної терапії розчинами HAES-LX-5% та волювеном, є підставою для більш поглибленого вивчення їх захисної дії на головний мозок при ГПМК.


Bibliography

1. Владимиров Ю.В. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах / Ю.В. Владимиров, А.И. Арчаков. — М.: Наука, 1972. — 252 с.

2. Власова С.Н. Активность глутатион-зависимых ферментов эритроцитов при хронических заболеваниях печени у детей / С.Н. Власова, Е.И. Шабунина, И.А. Перслегина // Лаб. дело. — 1990. — № 8. — С. 19-22.

3. Костюк В.А. Простой и чувствительный метод определения активности супероксиддисмутазы, основанный на реакции окисления кверцитина / В.А. Костюк, А.И. Потапович, Ж.В. Ковалева // Вопр. мед. химии. — 1990. — № 2. — С. 88-91.

4. Костюк В.А. Спектрофотометрическое определение диеновых конъюгатов / В.А. Костюк, А.И. Потапович, Е.Ф. Лунец // Вопросы мед. химии. — 1984. — № 4. — С. 125-127.

5. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк [и др.] // Лаб. дело. — 1988. — № 1. — С. 16-19.

6. Пат. України на винахід № 58110А, МПК 7 А61К35/16. Спосіб визначення карбонільних сполук в сироватці крові / С.В. Шевчук, О.О. Пентюк, Р.А. Мусін, Н.В. Заічко; заявник та патентовласник Український державний НДІ реабілітації інвалідів МОЗ України. — № 2002107890; заявл. 04.10.2002; опубл. 15.07.2003; Бюл. № 7. — 2 с.

7. Рациональная нейропротекция / [Беленичев И.Ф., Черний В.И., Колесник Ю.М. и др.]. — Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2009. — 261 с.

8. Рекомендации по ведению больних с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими атаками (2008). Исполнительный комитет Европейской инсультной организации (ESO) и Авторский комитет ESO // Практична ангіологія. — 2008. — № 4. — С. 9-23.

9. Ходаковский А.А. Особенности формирования постреперфузионного повреждения нейронов — характеристика модели «ишемия-реперфузия». Новые направления и перспективы развития современной церебропротекторной терапии ишемического инсульта / А.А. Ходаковский, Л.И. Маринич, О.В. Багаури // Врач-аспирант. — 2013. — № 3 (58). — С. 69-76.

10. James D. Geyer, Camilo R. Gomez. Stroke. A practical approach. — Lippincott Williams & Wilkins, 2009. — 361 р.


Back to issue