Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 2 (562) 2016

Повернутися до номеру

Внесено зміни до Положення про порядок проведення атестації лікарів

Статья опубликована на с. 16 (Укр.)

 

Міністерством охорони здоров’я наказом від 02.10.2015 № 650 внесено зміни до Положення про порядок проведення атестації лікарів.

Положення визначає механізм проведення атестації лікарів з метою оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам. Це атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», на присвоєння кваліфікаційної категорії та підтвердження кваліфікаційної категорії.
Визначено такі види атестації лікарів:
- атестація на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст» (проводиться в комісіях, що створюються при вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти);
- атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії (проводиться комісіями, що створюються при Міністерстві охорони здоров’я України (Центральна атестаційна комісія), Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — атестаційні комісії));
- атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії (проводиться атестаційними комісіями).
Атестаційні комісії проводять атестацію лікарів безпосередньо підпорядкованих закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та ліцензії на діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, лікарів, які працюють за наймом у суб’єктів господарювання, які зареєстровані в установленому порядку як юридичні особи, лікарів медико-профілактичного профілю та лікарів установ соціального захисту населення на відповідній території.
Лікарі, які працюють у закладах охорони здоров’я, підпорядкованих суб’єктам, що не мають своїх атестаційних комісій, проходять атестацію з додержанням вимог Положення № 650 в атестаційних комісіях МОЗ. Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI від атестації на підтвердження звання «лікар-спеціаліст», а також від чергової атестації за наявності у них кваліфікаційної категорії звільняються:
— працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;
— одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до чотирнадцяти років;
— вагітні жінки та особи, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства, згідно з чинним законодавством.
Строк їх атестації відстрочується на відповідний період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, — на період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, наказом по вищому медичному навчальному закладу, при якому створена комісія, за поданням керівника закладу, установи, підприємства.
У попередній редакції Положення № 650 така норма відсутня.
Кваліфікація лікарів-спеціалістів визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями:
- друга кваліфікаційна категорія;
- перша кваліфікаційна категорія;
- вища кваліфікаційна категорія.
Положенням № 650 встановлено кваліфікаційні характеристики кваліфікаційних категорій. Лікарям, які працюють на посадах лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів-терапевтів дільничних та лікарів-педіатрів дільничних у сільських лікарських амбулаторіях, дільничних лікарнях та амбулаторіях загальної практики — сімейної медицини, лікарів з медицини невідкладних станів системи екстреної медичної допомоги, на посадах лікарів-епідеміологів, лікарів-паразитологів, лікарів з гігієни праці, лікарів з гігієни дітей та підлітків, лікарів з гігієни харчування та лікарів з комунальної гігієни закладів охорони здоров’я, що розташовані у сільських районах, для присвоєння кваліфікаційних категорій встановлено нижчі вимоги до стажу роботи.
Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії проводиться без співбесіди з лікарем на основі поданих документів.
Лікарі, які бажають пройти атестацію на підтвердження кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до атестаційної комісії не пізніше ніж за 2 міс. до початку її роботи.
До атестаційної комісії подаються:
1) заява лікаря;
2) звіт про професійну діяльність за останні 3 роки, затверджений керівником закладу, у якому лікар працює (фізичні особи — підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, звіт затверджують особисто);
3) атестаційний листок;
4) копії документів: диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше;
5) посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації або свідоцтво про проведення іспиту зі спеціальності після закінчення передатестаційного циклу.
Місце проведення атестації лікарів-спеціалістів на підтвердження кваліфікаційної категорії зазначено в пунктах 6, 7 розділу І цього положення.
За результатами атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії атестаційна комісія приймає рішення щодо підтвердження кваліфікаційної категорії з конкретної лікарської спеціальності.
При підтвердженні лікарем кваліфікаційної категорії в посвідченні ставиться відповідна відмітка або видається нове посвідчення, якщо в попередньому не залишилося місця для відміток, у двотижневий строк із дня атестації.  


Повернутися до номеру