Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" 8 (71) 2015

Back to issue

Comparison of the Effectiveness of Conservative and Combined Treatment Using Thoracoplasty in Patients With Destructive Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis

Authors: Raznatovska O.M. - Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia; Yevsa V.O. - Zaporizhzhia Regional Tuberculosis Clinical Dispensary, Zaporizhzhia; Khudiakov H.V. - Sofiivska Penal Colony of the Administration of the State Penitentiary Service of Ukraine in Zaporizhzhia Region (№ 55), Vilniansk, Ukraine

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність: підвищення ефективності лікування хворих на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень. Мета дослідження — зіставити ефективність консервативного й комбінованого лікування з використанням хірургічного втручання (торакопластики) у хворих на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень. Матеріали і методи. Основну групу становили 30 хворих, які отримували комбіноване лікування з використанням хірургічного втручання, а саме торакопластики. Контрольну групу становили 284 хворі, які отримували лише консервативне лікування (антимікобактеріальну хіміотерапію). Результати. Серед хворих контрольної групи ефективність лікування була вищою на 11,7 %. У групі хворих із застосуванням торакопластики середні терміни припинення бактеріовиділення були вірогідно скорочені на 1,8 місяця, загоєння деструкцій в легенях досягнуто вірогідно частіше в 1,5 раза. Висновок. У хворих на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень при неефективності консервативного лікування використання комбінованого лікування із застосуванням торакопластики при відсутності протипоказань є оптимальним способом підвищення ефективності лікування даної категорії хворих.

Актуальность: повышение эффективности лечения больных деструктивным химиорезистентным туберкулезом легких. Цель исследования — сопоставить эффективность консервативного и комбинированного лечения с использованием хирургического вмешательства (торакопластики) у больных деструктивным химиорезистентным туберкулезом легких. Материалы и методы. Основную группу составили 30 больных, получавших комбинированное лечение с использованием хирургического вмешательства, а именно торакопластики. Контрольную группу составили 284 больных, получавших только консервативное лечение (антимикобактериальную химиотерапию). Результаты. В контрольной группе эффективность лечения была выше на 11,7 %. В группе больных с применением торакопластики средние сроки прекращения бактериовыделения были достоверно сокращены на 1,8 месяца, заживление деструкций в легких достигнуто достоверно чаще в 1,5 раза. Выводы. У больных деструктивным химиорезистентным туберкулезом легких при неэффективности консервативного лечения использование комбинированного лечения с применением торакопластики при отсутствии противопоказаний является оптимальным способом повышения эффективности лечения данной категории больных.

Introduction. Improving the efficiency of the treatment of patients with destructive drug-resistant pulmonary tuberculosis. Objective — to compare the effectiveness of conservative and combined treatment using surgery (thoracoplasty) in patients with destructive drug-resistant pulmonary tuberculosis. Materials and Methods. The main group consisted of 30 patients who received the combined treatment with surgery, namely thoracoplasty. Control group included 284 patients who received only conservative treatment (antimycobacterial chemotherapy). Results. Among patients in the control group, treatment efficiency was higher by 11.7 %. In group of patients with thoracoplasty, average time of bacterial excretion termination was significantly reduced by 1.8 months, the healing of destructions in the lungs was achieved significantly more often, by 1.5 times. Conclusion. In patients with destructive drug-resistant pulmonary tuberculosis, after the failure of conservative treatment, the use of thoracoplasty in the absence of contraindications is the best solution to increase the efficiency of the treatment of these patients.


Keywords

деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень, консервативне лікування, комбіноване лікування, торакопластика.

деструктивный химиорезистентный туберкулез легких, консервативное лечение, комбинированное лечение, торакопластика.

destructive drug-resistant pulmonary tuberculosis, conservative treatment, combination treatment, thoracoplasty.

Introduction. The presence of persistent cavities in the lungs can induce the development of resistant Mycobacterium tuberculosis, and therefore the need to apply the necessary treatment of cavities. Patients with chronic tuberculosis are at high risk of drug-resistant tuberculosis connections to primary and spare anti-TB drugs, which requires the use of other treatments, including surgery. Improved treatment drug-resistant pulmonary tuberculosis can be achieved using the methods of timely surgical treatment in combination with rational TB chemotherapy.

Objective – to compare the effectiveness of conservative and combined treatment with surgery (thoracoplasty) in patients with destructive drug-resistant pulmonary tuberculosis.

Materials and Methods. To compare the effectiveness of conservative and combined treatment, patients drug-resistant pulmonary tuberculosis were divided into 2 groups: the main group consisted of 30 patients who received the combined treatment with surgery, namely thoracoplasty. Control group consisted of 284 patients who received only conservative treatment (antimycobacterial chemotherapy). The groups were identical among themselves on the intended mode of TB chemotherapy. Results of the study treated with modern methods of analysis on a personal computer using the Statistical Package license applications «STATISTICA for Windows 6.0» (Stat Soft Inc., № AXXR712 D833214FAN5).

Results. Conservative treatment was significantly (p <0.05) was used more frequently in patients with infiltrative destructive drug-resistant pulmonary tuberculosis with new and recurrent cases, and combined treatment with thoracoplasty - in patients with chronic fibro-cavernous and infiltrative destructive pulmonary drug-resistant tuberculosis.

Although among the patients in the control group the efficacy of treatment indicator of "discontinuation of bacteria allocation" was higher by 11.7%, while other indicators in the group with the use of combined treatment with thoracoplasty were better, the average termination bacteria were significantly reduced by 1.8 months ( p <0.0005) and resorption of focal and infiltrative changes in the lungs was achieved in 100% of cases and 22.5% more than in the group with conservative treatment, healing destruction of the lung was achieved significantly more 1.5 times (p <0.05) indicators of "increase" destructive changes in the lungs and "no change" is not diagnosed, the disappearance of clinical and laboratory symptoms reached 21% more often.

Conclusions. In patients with destructive pulmonary drug-resistant tuberculosis after failure of conservative treatment, the use of combined treatment with thoracoplasty an the absence of contraindications, is the best solution improving treatment of the patients.


Bibliography

1. Андриенко А.А. Роль искусственного пневмоторакса в комплексной терапии деструктивного туберкулеза / А.А. Андриенко, М.В. Федорова, Н.Г. Грищенко, Н.В. Таджиева // Проблемы туберкулеза. — 2005. — № 12. — С. 43-45.

2. Мотус И.Я. Искусственный пневмоторакс в лечении деструктивного туберкулеза легких, осложненного лекарственной устойчивостью возбудителя / И.Я. Мотус, С.Н. Скорняков, Е.И. Кильдюшева // Проблемы туберкулеза и болезней легких. — 2005. — № 12. — С. 22-26.

3. Сташенко А.Д. Применение пневмоперитонеума при комплексном лечении больных туберкулезом легких в современных условиях / А.Д. Сташенко // Актуальні питання медичної науки та практики: Збірник наукових праць. — Вип. 71. — Запоріжжя, 2007. — С. 117-120.

4. Чуканов В.И. Эффективность искусственного пневмоторакса в лечении больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий / В.И. Чуканов, В.Ю. Мишин, А.Т. Сигаев [и др.] // Проблемы туберкулеза и болезней легких. — 2004. — № 8. — С. 22-24.

5. Петров В.А. Современные аспекты коллапсотерапии во фтизиатрической практике / В.А. Петров, А.С. Шальмин, С.Г. Гузь // Запорожский медицинский журнал. — 2004. — № 2. — С. 35-36.

6. Кононец А.С. Клинические проявления и эффективность лечения больных деструктивным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий в противотуберкулезных учреждениях ФСИН России / А.С. Кононец, С.Г. Сафонова, С.В. Сидорова [и др.] // Пульмонология. — 2008. — № 3. — С. 67-72.

7. Савенков Ю.Ф. Значение торакопластики в излечении больных лекарственно-устойчивым туберкулезом / Ю.Ф. Савенков, П.Е. Бакулин // Український пульмонологічний журнал. — 2007. — № 2. — С. 37-39.

8. Диагностика, химиотерапия, хирургия лекарственно-устойчивого туберкулеза органов дыхания: Практическое руководство / Под ред. А.К. Стрелиса, А.А. Стрелиса. — Томск: Красное знамя, 2007. — 110 с.

9. Радіонов Б.В. Торакопластика: Монографія / Б.В. Радіонов, Ю.Ф. Савченко, І.Д. Дужий [та ін.]. — Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-ВАЛ», 2007. — 181 с.

10. Радионов Б.В. Современные тенденции в хирургии легочного туберкулеза / Б.В. Радионов, В.М. Мельник, И.А. Калабуха [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2008. — № 2. — С. 43-47.

11. Савенков Ю.Ф. Торакопластика — прошлое и настоящее коллапсохирургии туберкулеза легких / Ю.Ф. Савенков, В.И. Рудаков, Т.И. Дуплий // Український пульмонологічний журнал. — 2007. — № 3. — С. 11-13.

12. Стрелис А.К. Эффективность хирургического лечения туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью в условиях программы DOTS-PLUS / А.К. Стрелис, А.А. Стрелис, О.В. Анастасов [и др.] // Бюлл. Сиб. медицины. — 2009. — № 1. — С. 85-92.

13. Pomerantz B.J. Pulmonary resection for multidrug-resistant tuberculosis / B.J. Pomerantz, J.C. Cleveland, H.K. Olson, M. Pome–rantz // Thorac. Cardiovasc. Surg. — 2001. — Vol. 121 (3). — Р. 448-453.


1.      Andry`enko A, Fedorova M, Gry`shhenko N, Tadzhy`eva N. The role of artificial pneumothorax in the treatment of destructive tuberculosis. Problemы tuberkuleza 2005;12:43–45.

2.      Motus Y`, Skornyakov S, Ky`l`dyusheva E. Artificial pneumothorax in the treatment of destructive pulmonary tuberculosis complicated by drug-resistant pathogen. Problemы tuberkuleza y` boleznej legky`x 2005;12:22–26.

3.      Stashenko A. The use of pneumoperitoneum in the complex treatment of patients with pulmonary tuberculosis in modern conditions. Akttual`ni py`tannya medy`chnoyi nauky` ta prakty`ky`: zbirny`k naukovy`x pracz`. Vy`pusk 71. Zaporizhzhya 2007:117–120.

4.      Chukanov V, My`shy`n V, Sy`gaev A, Vasy`l`eva Y`, Osadchaya O, Perfy`l`ev A, Naumova A, Bagdasaryan T. The effectiveness of artificial pneumothorax to treat patients with pulmonary tuberculosis with multidrug-resistant mycobacteria. Problemы tuberkuleza y` boleznej 2004;8:22–24.

5.      Petrov V, Shal`my`n A, Guz` S. Modern aspects of collapse therapy during TB practice. Zaporozhsky`j medy`cy`nsky`j zhurnal 2004;2:35–36.

6.      My`shy`n V, Safonova S, Sy`dorova S, Kononecz A, Golubeva L, Xoroshy`lova N. Clinical manifestations and treatment efficacy in patients with destructive tuberculosis multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis institutions in the Russian Federal Penitentiary Service. Pul`monology`ya 2008;3:67–72.

7.      Savenkov Yu, Bakuly`n P. Thoracoplasty value in the treatment of patients with drug-resistant tuberculosis. Ukrayins`ky`j pul`monologichny`j zhurnal 2007;2:37–39.

8.      Strely`s A, Strely`s A. Diagnostics, chemotherapy, surgery drug-resistant pulmonary tuberculosis: a practical guide. Tomsk Krasnoe znamya 2007:110.

9.      Radionov B, Savchenko Yu, Duzhy`j I. Thoracoplasty: monograph. Dnipropetrovs`k RVA «Dnipro-VAL» 2007:181.

10.    Rady`onov B, Mel`ny`k V, Kalabuxa Y`, Xmel` O, Savenkov Yu, Maetnыj E. Modern trends in surgery of pulmonary tuberculosis. Ukrayins`ky`j pul`monologichny`j zhurnal 2008;2:43–47.

11.    Savenkov Yu, Rudakov V, Duply`j T. Thoracoplasty - past and present collapse of the surgery of pulmonary tuberculosis. Ukrayins`ky`j pul`monologichny`j zhurnal 2007;3:11–13.

12.    Strely`s A, Strely`s A, Anastasov O. The effectiveness of surgical treatment of pulmonary tuberculosis with multidrug resistance in the conditions of the program DOTS-PLUS. Byull. Sy`b. medy`cy`nы 2009;1:85–92.

13.    Pomerantz B, Cleveland J, Olson H, Pomerantz M. Pulmonary resection for multidrug-resistant tuberculosis. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2001;121 (3):448–453.


Back to issue