Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" №5 (654), 2018

Повернутися до номеру

Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

Уряд затвердив Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я. Постанову Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» опубліковано на урядовому порталі.
Документ визначає основні організаційні засади безперервного процесу навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі.
Безперервний процес навчання дозволить підтримувати та покращувати стандарти їх професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триватиме впродовж усього періоду професійної діяльності.
Нова система безперервного професійного розвитку має забезпечити належний контроль якості атестації фахівців галузі знань «охорона здоров’я» та поліпшити якість медичної допомоги українцям.

Нові терміни

У Положенні терміни вживаються у такому значенні:
- бал безперервного професійного розвитку — одиниця вимірювання навчального навантаження здобувача освіти;
- безперервний професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я (далі — безперервний професійний розвиток) — безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває протягом усього періоду професійної діяльності;
- інформальна освіта (самоосвіта) у сфері охорони здоров’я (далі — інформальна освіта) — самоорганізоване здобуття фахівцями у сфері охорони здоров’я професійних компетентностей під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю;
- неформальна освіта у сфері охорони здоров’я (далі — неформальна освіта) — діяльність з підвищення власних знань та вмінь, що провадиться за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій;
- особисте освітнє портфоліо — сукупність задокументованих відомостей щодо персональних досягнень, проходження періодів підвищення кваліфікації, неформальної та інформальної освіти фахівців у сфері охорони здоров’я в процесі безперервного професійного розвитку.
Інші терміни вживаються у цьому Положенні у значенні, наведеному в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійний розвиток працівників», в Основах законодавства України про охорону здоров’я.

Усі медики мають право на безперервний професійний розвиток

Усі фахівці в сфері охорони здоров’я після здобуття вищої освіти у зазначеній сфері охорони здоров’я та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації відповідно до законодавства мають право на безперервний професійний розвиток.
Атестація фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я (МОЗ), з метою оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам кожні п’ять років.
Результати проходження безперервного професійного розвитку обов’язково враховуються під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника чи продовження дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
Безперервний професійний розвиток включає участь у процесі формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров’я.
Навчання на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування здійснюється на базі закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров’я.
Лікарська резидентура відповідно до частини сьомої статті 18 Закону України «Про освіту» проводиться в університетах, академіях, інститутах, наукових установах, закладах охорони здоров’я, визнаних МОЗ як бази лікарської резидентури.
Положення про навчання в інтернатурі, лікарській резидентурі, на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування, перелік спеціальностей інтернатури, лікарської резидентури та циклів спеціалізації затверджуються МОЗ.
Інформальна освіта є обов’язковою складовою безперервного професійного розвитку і полягає у постійному підвищенні професійної компетентності та безперервному вдосконаленні професійних знань та вмінь.
До основних форм інформальної освіти належать: участь у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках, симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, стажування в клініках інших країн, дистанційне навчання, у тому числі електронне через фахові інтернет-ресурси.

Як нараховуватимуться бали?

За проходження безперервного професійного розвитку нараховуються бали безперервного професійного розвитку, які підлягають обліку, що ведеться працівником (шляхом створення та ведення особистого освітнього портфоліо) та роботодавцем.
Бали безперервного професійного розвитку, які здобувач освіти отримав протягом безперервного професійного розвитку, підлягають щорічній перевірці органом, при якому утворено відповідну атестаційну комісію, на відповідність порядку та критеріям нарахування балів безперервного професійного розвитку, які встановлюються МОЗ.
Кількість балів за різні форми інформальної освіти у процесі безперервного професійного розвитку визначається і затверджується МОЗ та використовується здобувачами освіти для формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Організатори заходів

Організаторами заходів інформальної освіти, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, можуть бути МОЗ, Національна академія медичних наук, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, заклади вищої та післядипломної освіти, професійні асоціації та спілки, громадські організації, міжнародні організації, їх представництва в Україні, міжнародні професійні асоціації, українські установи та організації, акредитовані міжнародними асоціаціями в галузі безперервної медичної освіти тощо. Вимоги до таких заходів та критерії для віднесення їх до заходів інформальної освіти затверджуються МОЗ.

Фінансування

Фінансування підвищення кваліфікації фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється за рахунок бюджетних коштів, коштів фізичних та/або юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел фінансування.
Оплата послуг за участь у заходах інформальної освіти та оплата користування електронними та інтернет-ресурсами у процесі інформальної освіти здійснюється фахівцями у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, а за рішенням роботодавця — за рахунок його коштів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.
Організація та координація методичного забезпечення безперервного професійного розвитку, а також моніторинг її ефективності здійснюються МОЗ.
За матеріалами kmu.gov.ua


Повернутися до номеру