Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 16, №4, 2020

Back to issue

Emergency care for obstructive asphyxia (clinical lecture)

Authors: Ехалов В.В., Хоботова Н.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины», г. Днепр, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Обтураційна асфіксія — гострий патологічний стан, що розвивається при випадковому або навмисному перекритті верхніх та/або нижніх дихальних шляхів із подальшим розвитком ознак гострої дихальної та серцевої недостатності. Сторонні тіла дихальних шляхів у структурі смертності при лор-патології займають друге місце. Рання діагностика та правильна тактика лікування дозволяють значно знизити рівень смертності при цьому патологічному стані. Найчастіше (85–95 % усіх випадків) сторонні тіла дихальних шляхів спостерігаються у дітей віком від 1,5 до 3 років; 80 % випадків сторонніх тіл нижніх дихальних шляхів виникають у дітей від 2 до 15 років. У повідомленні викладені класифікації, патогенез, діагностичні критерії та основи лікувальної тактики обтураційної асфіксії на догоспітальному та госпітальному етапах.

Обтурационная асфиксия является острым патологическим состоянием, которое развивается при случайном или преднамеренном перекрытии верхних и/или нижних дыхательных путей с последующим развитием признаков острой дыхательной и сердечной недостаточности. Инородные тела дыхательных путей в структуре смертности при лор-патологии занимают второе место. Ранняя диагностика и правильная тактика лечения позволяют значительно снизить уровень смертности при этом патологическом состоянии. Чаще всего (85–95 % всех случаев) инородные тела дыхательных путей встречаются у детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 80 % случаев инородных тел нижних дыхательных путей возникают в возрасте от 2 до 15 лет. Наиболее опасными для жизни являются неподвижные инородные тела, расположенные на уровне от глотки до бифуркации трахеи, и те, которые вызывают полную непроходимость. В сообщении изложены классификации, патогенез, диагностические критерии и основы лечебной тактики при обтурационной асфиксии на догоспитальном и госпитальном этапах.

Obstructive asphyxia is an acute pathological condition that develops in an accidental or intentional obstruction of the upper and/or lower respiratory tract followed by the development of signs of acute respiratory failure and acute heart failure. Airway foreign bodies in the structure of mortality in ENT-pathology occupy the 2nd place. Early diagnosis and correct treatment significantly reduce the level of mortality in this pathological condition. Most often (85–95 % of all cases) airway foreign bodies occur in children aged 1.5 to 3 years; 80 % of cases of foreign bodies of the lower respiratory tract occur at the age from 2 to 15 years. The most life-threatening are immobile foreign bodies located at the level from the pharynx to the tracheal bifurcation, and those that cause complete obstruction. The report sets out the classification, pathogenesis, diagnostic criteria and the basics of therapeutic approaches in obstructive asphyxia at the prehospital and hospital stages.


Keywords

асфіксія; обтурація; стороннє тіло; дихальні шляхи

асфиксия; обтурация; инородное тело; дыхательные пути

asphyxia; obstruction; foreign body; airways


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Зозуля І.С. та ін. Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря. К.: Заславський О.Ю., 2016. 124 с.
 2. Височина І.Л., Снісарь В.І., Єхалов В.В., Гайдук О.І. та ін. Алгоритм виконання практичних навичок лікарями загальної практики на обладнанні амбулаторій: навчальний посібник. За ред. І.Л. Височиної, Н.Д. Чухрієнко. Дніпро: Гельветика, 2017. 208 с.
 3. Guidelines 2015 CPR&ECC/American Heart Association [Электронный ресурс]. Dallas, Texas 75231-4596, USA, 2015. Режим доступа: http://www.heart.org
 4. Guidelines for Resuscitation/European Resuscitation Council (ERC) [Электронный ресурс]. Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgium, 2015. Режим доступа: http://www.erc. edu
 5. Домедична допомога: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 «Фармація». За ред. О.Ф. Козлова. К.: Медицина, 2017. 49 с.
 6. Ілько А.А. Анестезіологія, інтенсивна терапія і реаніматологія: навчальний посібник. К.: Медицина, 2014. 263 с. 
 7. Клигуненко О.М., Лященко О.В., Ехалов В.В. Современные подходы к ведению трудной интубации трахеи. Тези IX Британсько-українського симпозіуму «Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря». 2017. № 1/1. С. 45.
 8. Лященко О.В., Ехалов В.В., Носенко И.В. и др. Трудная интубация трахеи: современные методы решения. Медицина неотложных состояний. 2017. № 5 (84). С. 61-64.
 9. Мавродий В.М. Справочник по неотложной и интенсивной терапии. К.: Заславский А.Ю., 2016. 582 с.
 10. Зозуля І.С., Вершигора А.В., Боброва В.І. та ін. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник. К.: Медицина, 2012. 728 с.
 11. Волков О.О., Дзяк Л.А., Єхалов В.В., Зозуля О.О., Клигуненко О.М., Лященко О.В., Седінкін В.А., Станін Д.М. Механічна асфіксія. Дніпро: ЛІРА, 2019. С. 32-50.
 12. Марушко Ю.В., Шеф Г.Г. та ін. Невідкладні стани в педіатричній практиці: навчальний посібник для медичних ВНЗ ІV рівня акредитації. К.: Медицина, 2016. 400 с.
 13. Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Кілтура Є.Л. та ін. Невідкладні стани в практиці сімейного лікаря: методичні рекомендації. Полтава: УМСА, 2011. 133 с.
 14. Никонов В.В., Савицкая И.Б., Нудьга А.Н. и др. Постгипоксическая энцефалопатия: возможности коррекции. Медицина неотложных состояний. 2008. № 4 (17). С. 65-71.
 15. Основы интенсивной терапии: руководство Всемирной федерации обществ анестезиологов (WFSA). Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Архангельск: Северодвинская типография, 2016. 464 с.
 16. Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій: навчальний посібник для медичних ВНЗ ІV рівня акредитації. 2-ге видання. За ред. В.С. Тарасюка. К.: Медицина, 2017. 368 с.
 17. Рациональная диагностика и фармакотерапия органов дыхания. Под ред. Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшиной. К.: Здоров’я України, 2007. С. 205-214.
 18. Сімейна медицина: книга 3: Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики: підручник для медичних ВНЗ ІV рівня акредитації. За ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. К.: Медицина, 2017. 680 с. 
 19. Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Сединкин В.А., Гайдук О.И. Современные аспекты обучения врачей циклов специализации приемам сердечно-легочной реанимации. Молодий вчений. 2016. № 12 (39). С. 307-310.
 20. Клигуненко О.М., Дзяк Л.А., Єхалов В.В. та ін. Хірургія. Том III (книга 3 — суміжні спеціальності для хірурга): базовий підручник. Дніпропетровськ: Дніпро-VAL, 2011. 823 с. 
 21. Чаплик В.В., Олійник П.В. та ін. Медицина надзвичайних ситуацій. Вінниця: Нова книга, 2012. 344 с.
 22. Еталони практичних навичок з анестезіології та інтенсивної терапії: навчальний посібник. За ред. І.П. Шлапака. К., 2006. 144 с.
 23. Yekhalov V., Khobotova N. Obturative Asphyxia. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine. 3rd ed. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2019. Р. 293-307.

Back to issue