Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 16, №4, 2020

Back to issue

An integrated approach to the planning, management and organization of emergency medical care in mass casualty incident at the pre-hospital stage

Authors: Кочін І.В.(1), Кошовий О.В.(2)
(1) — ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя, Україна
(2) — КУ «ТМО «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради», м. Запоріжжя, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Не зменшуючи досягнень та здобутків вчених і практиків з організації, управління, планування та надання екстреної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу, слід підкреслити, що дослідження проблем процесів планування діяльності Державної служби медицини катастроф не мають остаточного характеру. Оскільки динамічні процеси, що відбуваються в техногенній сфері, зовнішньому та соціальному середовищі, міжнародних соціально-політичних і воєнних відносинах, зумовлюють потребу в постійному осмисленні цих складних і неодно­значних процесів та врахуванні їх при організації, управлінні, плануванні та наданні екстреної медичної допомоги населенню у разі різноманітних надзвичайних ситуацій в Україні, що й актуалізує наукові розвідки в цій сфері, зумовлює мету й вибір теми статті. Отже, метою дослідження є наукове обґрунтування сучасного підходу до розробки та втілення в практичну діяльність Державної служби медицини катастроф комплексного плану дій з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуаціях. Для розробки плану медико-санітарного забезпечення населення Запорізької області при надзвичайних ситуаціях використано матеріали діяльності медичних закладів, які беруть участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуаціях. Теоретико-методологічною основою дослідження стали загальнонаукові, спеціальні наукові й філософські методи: історичний, логічний, опису, порівняння, аналізу і синтезу, моделювання, аксіоматизації, статистичний. Результатом наукової роботи є розробка плану медико-санітарного забезпечення населення Запорізької області при надзвичайних ситуаціях для організації та надання екстреної медичної допомоги, проведення медичного сортування постраждалих та медичної евакуації за призначенням, запобігання ускладненням, інвалідизації, летальності та врятування життя. Набутий досвід з методології та методики розробки плану медико-санітарного забезпечення населення Запорізької області під час надзвичайних ситуацій вказує на необхідність проведення управлінськими структурами галузі охорони здоров’я постійного удосконалення планів, методології та методики їх складання. Недостатньо розробленими залишаються проблемні питання функціонування організаційно-правового механізму планування діяльності Державної служби медицини катастроф при надзвичайних ситуаціях, а також оптимального планування та державного управління її ресурсної складової.

Не умаляя результатов и достижений ученых и практиков по организации, управлению, планированию и оказанию экстренной медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, следует подчеркнуть, что исследование проблем процессов планирования деятельности Государственной службы медицины катастроф не имеет окончательного характера. Поскольку динамические процессы, происходящие в техногенной сфере, внешней и социальной среде, международных социально-политических и военных отношениях обусловливают потребность в постоянном осмыслении этих сложных и неоднозначных процессов и учете их при организации, управлении, планировании и предоставлении экстренной медицинской помощи населению при различных чрезвычайных ситуациях в Украине, то это актуализирует научные исследования в этой сфере, определяет цель и выбор темы статьи. В связи с этим целью исследования является научное обоснование современного подхода к разработке и воплощению в практическую деятельность Государственной службы медицины катастроф комплексного плана действий в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуациях. Для разработки плана медико-санитарного обеспечения населения Запорожской области при чрезвычайных ситуациях использованы материалы деятельности медицинских учреждений, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Теоретико-методологической основой исследования стали общенаучные, специальные научные и философские методы: исторический, логический, описания, сравнения, анализа и синтеза, моделирования, аксиоматизации, статистический. Результатом научной работы является разработка плана медико-санитарного обеспечения населения Запорожской области при чрезвычайных ситуациях для организации и оказания экстренной медицинской помощи, проведение медицинской сортировки пострадавших и медицинской эвакуации по назначению, предупреждение осложнений, инвалидизации, летальности и спасение жизни. Приобретенный опыт по методологии и методике разработки плана медико-санитарного обеспечения населения Запорожской области при чрезвычайных ситуациях указывает на необходимость проведения управленческими структурами здравоохранения постоянного совершенствования планов, методологии и методики их составления. Недостаточно разработанными остаются проблемные вопросы функционирования организационно-правового механизма планирования деятельности Государственной службы медицины катастроф при чрезвычайных ситуациях, а также оптимального планирования и государственного управления ресурсной составляющей.

Despite the obvious successes of scientists and experts in the field of planning a response to a sudden mass casualty incident, the planning process requires continuous improvement. The relevance of continuing research in the field of planning defines the purpose and the choice of the theme of this article. The purpose of research is to create an emergency action plan for the population of Zaporizhzhia region. For the development of an emergency action plan, the data of medical institutions are used. Theoretical and methodological basis of the study were ge­neral scientific, special scientific and philosophical methods: historical, logical, methods of description and comparison, analysis and synthesis, simulation, and statistical method. The result of scientific work was the creation of an emergency action plan for the population of Zaporizhzhia region in terms of organizing and providing emergency medical care, medical triage of victims and medical evacuation according to purpose, prevention of complications, disability, mortality and lifesaving. The problematic issues of the functioning of the organizational and legal planning mechanism in the Ukrainian Emergency Medical Service, unfortunately, remain not sufficiently developed.


Keywords

планування; надзвичайна ситуація; екстрена медична допомога; лікувально-евакуаційне забезпечення

планирование; чрезвычайная ситуация; экстренная медицинская помощь; лечебно-эвакуационное обеспечение

planning; emergency; emergency medical care; medical evacuation support


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Мазуренко О.В. Аналіз потреб охорони здоров’я при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2011. № 1. С. 56-62.
 2. Трошин Д.О., Кочин І.В., Гайволя О.О., Царев В.В., Хандога Е.В. Организационные принципы работы бригад экстренной медицинской помощи по улучшению эвакуационной медицинской сортировки пострадавших с хирургической патологией при чрезвычайных ситуациях. Сучасні медичні технології. 2016. № 4(31). С. 58-61.
 3. Рощін Г.Г. Організація екстреної медичної допомоги постраждалим за умов надзвичайної ситуації у Франції: навчальний посібник. МОЗ України, УНПЦЕМД та МК, КМАПО ім. П.Л. Шупика. К., 1999. 80 с.
 4. Рощін Г.Г. Система невідкладної медичної допомоги США. Особливості її організації та підготовки фахівців: довідковий посібник. МОЗ України, УНПЦЕМД та МК, КМАПО ім. П.Л. Шупика. К., 2004. 204 с.
 5. Іскра Н.І. Особливості планування функції та структури відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільних лікарень на основі досвіду США. Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. 2016. № 5(62). С. 5-13.
 6. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. Медицина катастроф: Виробниче видання. К.: Здоров’я, 2008. 724 с.
 7. Кодекс цивільного захисту України: закон від 02.10.2012 р. № 5403.
 8. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 9.01.2014 р. № 11. 
 9. Вороненко Ю.В. Стратегічне управління в охороні здоров’я: теоретичні та практичні аспекти. Scientific Journal of the Ministry of Health of Ukraine. 2014. № 1(5). С. 39-46.
 10. Рощін Г.Г. Деякі питання міжвідомчої координації в процесі подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Державне управління. 2010. № 6. С. 93-95.
 11. Мазуренко О.В. Вплив надзвичайних ситуацій природного характеру на основні показники здоров’я населення постраждалої країни. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2011. № 3. С. 61-64.
 12. Кочин И.В., Царев В.В., Хандога Э.В., Березовский В. С. Планирование и организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования гражданских и военных учреждений здравоохранения в зоне боевых действий и локальных вооруженных конфликтов. Военная медицина. 2016. № 3. С. 17-23. 
 13. Рощін Г.Г. Загальні принципи розробки плану реагування та взаємодії закладів охорони здоров’я під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків: методичні рекомендації. МОЗ України. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. К., 2013. 30 с.
 14. Кочін І.В., Хандога Е.В., Остапенко А.О., Трошин Д.О., Кошовий О.В. Узагальнення досвіду вивчення закономірностей виникнення, величини та структури загальних втрат серед військовослужбовців і населення під час війни та локального збройного конфлікту. Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2019. № 23(23). С. 85-90. 
 15. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 р. № 5081.
 16. Постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» від 21.11.2012 р. № 1116.
 17. Кузьмін В.Ю. Медичне сортування — доктрина медицини катастроф. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2011. № 2. С. 5-7.
 18. Gula P. How to prepare an emergency department for a mass casualty event? Could war expirience be helpful. Prehospital and Disaster Medicine. 2013. Vol. 28. Suppl. 1. P. 107.
 19. Hammad K. How the emergency department changes during a disaster response. Prehospital and Disaster Medicine. 2013. Vol. 28. Suppl. 1. P. 159.
 20. Мазуренко О.В. Загальні принципи організації Передового хірургічного загону Державної служби медицини катастроф територіального рівня. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. 2012. Вип. 19. Кн. 2. С. 802-811.
 21. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або витиснення надзвичайних ситуацій» від 31.01.2018 р. № 43-р. 
 22. Постанова КМУ «Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» від 27.09. 2017 р. № 733.
 23. Андрієнко М.В. Інформаційна система державного оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій в Україні. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1428
 24. Кочін І.В. Організація сучасної системи оповіщення населення України при надзвичайних ситуаціях. Запорожский медицинский журнал. 2010. № 3. С. 162-166.
 25. Андронов В.А. Сучасний стан організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою в Україні: монографія. Х., 2015. 210 с.
 26. Смайлі Д.Р. Відділення невідкладної медичної допомоги — етапи розвитку та принципи функціонування. Екстрена медицина: від науки до практики. 2013. № 1. С. 74-81.

Back to issue