Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 16, №6, 2020

Back to issue

The place of communication skills in the clinical practice of an anesthesiologist

Authors: Усенко Л.В., Мальцева Л.А., Канчура Т.В., Панченко Г.В., Белоцерковец О.В., Усенко А.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
ООО «Днепровcкий медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины», г. Днепр, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті розглянуті проблеми спілкування лікаря-анестезіолога з пацієнтом і його родичами в розрізі зростаючого тиску і підвищення вимог суспільства до медичних працівників. З урахуванням особливих умов і специфіки роботи лікаря-анестезіолога зазначена важливість удосконалення навичок комунікативної компетентності, наведені ключові рекомендації з «Повного керівництва по навичках спілкування в клінічній практиці», розглянуті особливості спілкування в періопераційному періоді й під час знаходження пацієнта у відділенні реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ). Під час передопераційного спілкування важливо не лише оцінити стан здоров’я пацієнта і його готовність до оперативного втручання, але й заручитися довірою, створити відчуття постійного лікарського контролю, максимально знизити рівень тривоги, сформувати партнерські стосунки. Умови ВРІТ специфічні, для анестезіолога складність спілкування пов’язана з тяжкістю стану пацієнтів, із наявністю в них різного рівня свідомості, яка може бути пригнічена внаслідок основного захворювання або на фоні седативних препаратів. Для пацієнта знаходження у ВРІТ — джерело моральних страждань і страху, це погіршує співпрацю з медичним персоналом. Окремо розглянуті питання психології медичного персоналу, підкреслена важливість професійного співчуття, проведення маніпуляцій у максимально комфортних і безпечних умовах. Робота в умовах постійного стресу потребує високого професіоналізму, моральної стійкості, навичок комунікативної компетентності. Якісне спілкування з пацієнтом і його родичами — значущий компонент багатогранної професії лікаря-анестезіолога, що дозволяє знайти правильні грані взаємодії з колегами та пацієнтами, усвідомити свою роль у збереженні особистого і громадського здоров’я.

В статье рассмотрены проблемы общения анестезиолога с пациентом и его родственниками в ключе возрастающего давления и повышения требований общества к медицинским работникам. С учетом особых условий и специфики работы врача-анестезиолога отмечена важность совершенствования навыков коммуникативной компетентности, приведены ключевые рекомендации из «Полного руководства по навыкам общения в клинической практике», рассмотрены особенности общения в периоперационном периоде и во время пребывания пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Во время периоперационного общения важно не только оценить состояние здоровья пациента и его готовность к оперативному вмешательству, но и заручиться доверием пациента, создать ощущение неусыпного врачебного контроля, максимально снизить уровень тревоги, сформировать партнерские взаимоотношения. Условия ОРИТ специфичны, для анестезиолога сложность общения связана с тяжестью состояния пациентов, наличием у них разного уровня сознания, которое может быть угнетено вследствие основного заболевания или на фоне седативных препаратов. Для пациента пребывание в ОРИТ — источник нравственных страданий и страха, это затрудняет сотрудничество с медицинским персоналом. Отдельно рассмотрены вопросы психологии медицинского персонала, подчеркнута важность профессионального сострадания, проведения манипуляций в оптимально комфортных и безопасных условиях. Работа в условиях постоянного стресса требует от врача-анестезиолога высокого профессионализма, морально-нравственной стойкости, навыков коммуникативной компетентности. Качественное общение с пациентом и его родственниками — значимый компонент многогранной профессии врача-анестезиолога, который позволяет найти правильные грани взаимодействия с коллегами, пациентами и осознать свою роль в сохранении личного и общественного здоровья.

The article considers the problems of anesthesiologist’s communication with the patient and his relatives in terms of increasing pressure and increasing demands of society on the health workers. The importance of improving communication skills are highlighted taking into account the special conditions and specifics of the job of an anesthesiologist. Key recommendations from “Complete Guide to Communication Skills in Clinical Practice” are given, and communication features in the periope­rative period and during the patient’s stay in the intensive care unit are considered. During perioperative communication, it is important not only to assess the patient’s state of health and readiness for surgery, but also to gain trust, to create a feeling of constant medical supervision, to minimize anxiety as much as possible, to form a partnership. The working conditions of the intensive care unit are specific, and the difficulty of communication for an anesthesiologist is associated with the severity of the patients’ condition, their different levels of consciousness, which can be suppressed due to the underlying disease or the sedative drugs. For the patient, staying in the intensive care unit is a source of mental suffering and fear, which impairs cooperation with medical staff. The psychology of the medical staff was discussed separately, and the importance of professional compassion and manipulation in optimally comfortable and safe conditions was emphasized. Working under constant stress requires high professionalism, moral fortitude and communication skills. High-quality communication with the patient and his relatives is a significant component of the multifaceted profession of an anesthesiologist, which allows finding the correct points of contact with colleagues, patients, and to understand own role in maintaining personal and public health.


Keywords

спілкування; комунікативна компетентність; анестезіолог і пацієнт

общение; коммуникативная компетентность; анестезиолог и пациент

communication; communicative competence; anesthesiologist and patient


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Селезнев С.Б. Особенности общения медицинского персонала с больными различного профиля [Электронный ресурс]. Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2011. № 4 (9). URL: http:// medpsy.ru 
 2. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Ленинград: Медицина, 1983. 312 с.
 3.  Пирог Л. Підручник з лікарської етики. Світове лікарське товариство. За ред. академіка АМН України Любомира Пирога; пер. з 2-го англ. видання. 2009. 138 с.
 4. Parang N. Mehta. Communication Skills. Talking to Patients. Indian Pediatrics May. 2014. Vol. 51. № 5. Р. 41-44.
 5. Васильева Л.Н. Коммуникативная компетентность в профессиональном и личностном становлении будущего врача: Автореферат дис... канд. психол. наук. Кострома, 2010.
 6. Аканов А.А. Модель медицинского образования Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендирова — коммуникативные навыки выпускника. Под ред. А.А. Аканова, О.М. Мирзабекова, К.А. Тумбаева и др. 2011. 126 с. 
 7. Решетников А.В. Методика проведения медико-социологического исследования. М., 2013. 
 8. Каплунов К.О. Оптимизация отношений врача и родственников ребенка-пациента в клинике детских инфекций: Автореферат дис… канд. мед. наук. Волгоград, 2014. С. 25. 
 9. Бадалев А.А. Психология общения. Энциклопедический словарь. Под общей редакцией А.А. Бадалева. М.: Когито-центр, 2015. 672 с.
 10. Шмаков А., Кохно В. Этические и деонтологические проблемы в анестезиологии и реаниматологии. Танатотерапия. Хрестоматия по танатотерапии. http://tanatoterra.com/index.php?art=240
 11. Морозов В. Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологическое исследование. М.: Когито-центр, 2015. 592 с.
 12. Bail W.F. The Complete Guide to Communication Skills in Clinical Practice. Program. 2014. 34 p. 
 13. Мазурок В.А., Решетова Т.В., Лебединский К.М., Кузнецова О.А., Корзулин В.А., Павлов А.С. Врач анестезиолог-реаниматолог: проблемы подготовки и обеспечения профессиональной деятельности. Клиническая анестезиология и реаниматология. 2006. Т. 164. № 4. С. 54-59. 
 14. Кузнецова О.А. Психологические особенности развития и коррекции синдрома профессионального выгорания у врачей-анестезиологов. CПб., 2012. 177 с. 
 15. Баклаев А.В., Смирнов И.В., Мизаков В.М., Бунятян А.А. Информационный стресс анестезиологов-реаниматологов. Анестезиология и реаниматология. 2002. № 2. С. 4-9.
 16. Коряхова М.В., Соловьев А.Г., Киров М.Ю., Новикова И.А. Психологические факторы выгорания врачей анестезиологов-реаниматологов. Электронный журнал «Клиническая и специальная психология». 2019. Т. 8. № 2. С. 16-37. 
 17. Вашадзе Ш., Кекенадзе М. Выгорание у медицинских работников. Медицина неотложных состояний. 2019. № 1 (96). С. 139-141.
 18. Веденко Б.Г. Лікар — хворий, межа поведінки (Думка звичайних лікарів). Новости медицины и фармации. 2010. № 22 (350). С. 20-21.
 19. Борович О. Сучасному лікарю бракує часу на спілкування з пацієнтом. Ваше здоров’я. 2020. № 1–2 (1545–1546). С. 22-23.
 20. Харди И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больным. Budapest: Academiani Kiado, 1974. 286 с. 
 21. Витч Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений. Вопросы философии. 1994. № 3. С. 67-72. 
 22. Казаков В.Н. Размышления о медицине (философия естествознания). Книга первая. Донецк: Ноулидж (Донецкое отделение), 2010. 419 с.
 23. Винсент Дж. Копп, Одри Шэфер. Анестезиологи и периоперативное общение (общение во время операции). Анестезиология. 2000. Т. 93. № 2. https://www.critical.ru/actual/etica/communication.htm.
 24. Encyclopedia Britannica. Patient Rights. https://www.britannica.com/ science/health-law/patients-rights#ref973958.
 25. Leigh J.M., Walker J., Janaganathan P. Effect of preoperative anaesthetic visit on anxiety. Br. Med. J. 1977 Oct 15. 2 (6093). Р. 987-989.
 26. Багиярова Ф.А., Курбанова А.О. Проблемы формирования коммуникативных навыков в педиатрической практике. Вестник Казанского национального медицинского университета [эл. ресурс]. URL: https://kaznmu.kz/press/2014/09/25/.
 27. Усенко Л.В., Канюка Г.В., Оленюк Д.В., Силкина Ю.В., Абрамов А.В., Неханевич О.Б., Усенко А.А. Состояние когнитивных функций у лиц пожилого возраста, современные возможности их сохранения (современный взгляд и личный опыт): Метод. реком. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Днепр, 2018. 42 с. 
 28. Усенко Л.В. Послеоперационная когнитивная дисфункция в практике врача-анестезиолога. Медицина неотложных состояний. 2017. № 4 (83). С. 9-15.
 29. Усенко Л.В., Тютюнник А.Г., Халимончик В.В. Профилактика и коррекция послеоперационной когнитивной дисфункции у больных, перенесших каротидную эндартерэктомию в условиях общей анестезии. Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти. 2013. № 1–2. С. 11-16.
 30. Lin S.Y. The effect of an anaesthetic patient information video on perioperative anxiety: A randomised study. Lin S.Y., Huang H.A., Lin S.C., Huang Y.T., Wang K.Y., Shi H.Y. Eur. J. Anaesthesiol. 2016 Feb. 33 (2). Р. 134-139.
 31. Lennmarken C., Bildfords K., Enlund G., Samuelsson G., Sandin R. Victims of awareness. Acta Anaesthesiol. Scand. 2002 Mar. № 46 (3). Р. 229-231.
 32. Американская ассоциация анестезиологов. Официальный сайт. https://www.asahq.org/.
 33. Черняховский Ф.Р. Организация отделения анестезиологии-реаниматологии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1992. 191 с.
 34. Потиевский В.И., Гридчик И.Е., Грицан А.И., Еременко А.А., Заболотских И.Б., Козлов И.А., Лебединский К.М., Левит А.Л., Мазурок В.А., Молчанов И.В., Николаенко Э.М., Овечкин А.М. Седация пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Клинические рекомендации ФАР. Анестезиология и реаниматология. 2018. 63 (2). С. 165-175.
 35. Овечкин А.М., Кориенко П.А., Заболотских И.Б., Уваров Д.Н. Аналгезия и седация в интенсивной терапии. В кн.: «Интенсивная терапия. Краткое издание». М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. С. 152-164.
 36. Riker R.R., Fraser G.L. Altering intensive care sedation paradigms to improve patient outcomes. Crit. Care Clin. 2009. № 25 (3). Р. 527-538.
 37. Козлов И.А. Современные подходы к седации в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Мед. алфавит. Неотложная медицина. 2013. № 1 (8). С. 22-31.
 38. Проценко Д.Н. Пациент в ОРИТ: личность или объект? https://www.youtube.com/watch?v=x3qUKe2OStg.
 39. Димитрова Л.В., Двуреченская В.М., Мансурова О.В., Уварова Г.Н. Профессиональная деформация личности медсестер разных профилей. Мед. сестра. 2014. № 1. С. 50-53. 
 40. Яровинский М.Я. Размышления о морали, этике, биоэтике. Мед. помощь. 1999. № 4. С. 43-47.

Back to issue