Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 17, №1, 2021

Back to issue

Features of cerebral oximetry indicators in different types of combined anesthesia in children with congenital surgical pathology

Authors: Власов О.О.
КП «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Останнім десятиліттям ближня інфрачервона спектроскопія набула популярності у відділеннях новонароджених. З урахуванням сучасного міжнародного досвіду в наведеній роботі проведена оцінка особливостей церебральної оксиметрії в дітей із природженими вадами розвитку хірургічного профілю при різних видах комбінованої анестезії. Мета дослідження: оцінити стан церебральної оксигенації в новонароджених і немовлят із природженими вадами розвитку при різних видах анестезіо­логічного супроводу. Матеріали та методи. У ретроспективне дослідження були включені 150 новонароджених і немовлят із природженими вадами розвитку хірургічного профілю залежно від анестезії (інгаляційне + регіональне; інгаляційне + внутрішньовенне та тотальне внутрішньовенне знеболювання). Аналізувалися показники церебральної оксиметрії порівняно з показниками периферійної сатурації, артеріального тиску, парціальної напруги СО2, О2 в крові, рН. Результати. Мінімальний показник церебральної оксиметрії відзначено з лівої півкулі мозку в дітей І групи — 50,57 ± 16,66, що може бути несприятливим прогностичним фактором у подальшому відновленні та впливі на когнітивні функції головного мозку дитини. Через 1 годину після операції діти І групи, які отримували комбіновану анестезію севораном із регіональним знеболюванням, демонстрували гірші показники церебральної оксиметрії порівняно з дітьми ІІ і ІІІ груп (rSO2 правої півкулі в І групі — 56,84 ± 12,27, rSO2 лівої півкулі в І групі — 57,53 ± 13,32, р = 0,0001; 0,0028), тоді як відмінності в показниках ІІ і ІІІ груп не виявлені (р = 0,4167; 0,4029). Висновки. Ближня параінфрачервона спектрометрія зарекомендувала себе як простий, доцільний та корисний метод контролю за станом насиченості киснем головного мозку. При виборі комбінованої анестезії інгаляційним методом із регіональним знеболюванням у дітей із природженими вадами розвитку для проведення оперативного лікування слід більш ретельно контролювати церебральну оксигенацію з додатковим контролем периферійної сатурації, артеріального тиску, парціальної напруги СО2, О2 в крові та рН.

Актуальность. В последнее десятилетие ближняя инфракрасная спектроскопия приобрела популярность в отделениях новорожденных. С учетом современного международного опыта в представленной работе проведена оценка особенностей церебральной оксиметрии у детей с врожденными пороками развития хирургического профиля при различных видах комбинированной анестезии. Цель исследования: оценить состояние церебральной оксигенации у новорожденных и младенцев с врожденными пороками развития при различных видах анестезиологического сопровождения. Материалы и методы. В ретроспективное исследование были включены 150 новорожденных и младенцев с врожденными пороками развития хирургического профиля в зависимости от анестезии (ингаляционное + региональное; ингаляционное + внутривенное и тотальное внутривенное обезболивание). Анализировались показатели церебральной оксиметрии по сравнению с показателями периферической сатурации, артериального давления, парциального напряжения СО2, О2 в крови, рН. Результаты. Минимальный показатель церебральной оксиметрии отмечен с левого полушария мозга у детей I группы — 50,57 ± 16,66, что может быть неблагоприятным прогностическим фактором в дальнейшем восстановлении и влиянии на когнитивные функции головного мозга ребенка. Через 1 час после операции дети I группы, получавшие комбинированную анестезию севораном с региональным обезболиванием, демонстрировали худшие показатели церебральной оксиметрии по сравнению с детьми II и III групп (rSO2 правого полушария в I группе — 56,84 ± 12,27, rSO2 левого полушария в I группе — 57,53 ± 13,32, р = 0,0001; 0,0028), в то время как различия в показателях II и III групп не выявлены (р = 0,4167; 0,4029). Выводы. Ближняя параинфракрасная спектрометрия зарекомендовала себя как простой, целесообразный и полезный метод контроля за состоянием насыщенности кислородом головного мозга. При выборе комбинированной анестезии ингаляционным методом с региональным обезболиванием у детей с врожденными пороками развития для проведения оперативного лечения следует более тщательно контролировать церебральную оксигенацию с дополнительным контролем периферической сатурации, артериального давления, парциального напряжения СО2, О2 в крови и рН.

Background. In the past decade, near-infrared spectroscopy has gained popularity in neonatal wards. Taking into account modern international experience, the presented work assesses the features of cerebral oximetry in children with surgical congenital malformations under various types of combined anesthesia. The purpose of the study was to assess the state of cerebral oxygenation in newborns and infants with congenital malformations in various types of anesthetic support. Materials and methods. A retrospective study included 150 newborns and infants with surgical congenital malformations, depending on the anesthesia (inhalation + regional anesthesia; inhalation + intravenous and total intravenous anesthesia). The parameters of cerebral oximetry were analyzed in comparison with peripheral saturation, blood pressure, partial pressure of CO2, O2 in the blood, and pH. Results. The minimum index of cerebral oximetry was observed in the left brain hemisphere of children in group I — 50.57 ± 16.66 that may be an unfavorable prognostic factor for further recovery and influence on the cognitive functions of the brain. One hour after the operation, the children of the first group, who received combined anesthesia with sevorane and regional anesthesia, showed the worse indicators of cerebral oxi­metry compared to groups II and III (rSO2 of the right hemisphere in the first group — 56.84 ± 12.27, rSO2 of the left hemisphere in the first group — 57.53 ± 13.32, p = 0.0001; 0.0028), while the differences in this indicator between groups II and III were not found (p = 0.4167; 0.4029). Conclusions. Near-infrared spectroscopy has proven to be a simple, feasible and useful method for monitoring the oxygen saturation of the brain. When choosing a combined anesthesia by inhalation and regional anesthesia in child­ren with congenital malformations for surgical treatment, cerebral oxyge­nation should be more carefully monitored with additional control of peripheral saturation, blood pressure, partial pressure of CO2, O2 in the blood and pH.


Keywords

новонароджені; немовлята; природжені вади розвитку; комбінована анестезія; церебральна оксиметрія

новорожденные; младенцы; врожденные пороки развития; комбинированная анестезия; церебральная оксиметрия

newborns; infants; congenital malformations; combined anesthesia; cerebral oximetry


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Sood B.G., McLaughlin K., Cortez J. Near-infrared spectroscopy: Applications in neonates. Semin. Fetal Neonatal Med. 2015. 20. 164-172. doi: 10.1016/j.siny.2015.03.008.
 2. Garvey A.A., Dempsey E.M. Applications of near infrared spectroscopy in the neonate. Curr. Opin. Pediatr. 2018. 30. 209-215. doi: 10.1097/MOP.0000000000000599. 
 3. Garvey A.A., Kooi M.W., Smith A., Dempsey E.M. Interpretation of Cerebral Oxygenation Changes in the Preterm Infant. Children (Basel). 2018. 5(7). 94.
 4. Plomgaard A.M., van Oeveren W., Petersen T.H. et al. The SafeBoosC II randomized trial: Treatment guided by near-infrared spectroscopy reduces cerebral hypoxia without changing early biomarkers of brain injury. Pediatr. Res. 2016. 79. 528-535. doi: 10.1038/pr.2015.266.
 5. Van Bel F., Lemmers P., Naulaers G. Monitoring neonatal regional cerebral oxygen saturation in clinical practice: Value and pitfalls. Neonatology. 2008. 94. 237-244. doi: 10.1159/000151642.
 6. Verhagen E.A., Van Braeckel K.N., van derVeere C.N. et al. Cerebral oxygenation is associated with neurodevelopmental outcome of preterm children at age 2 to 3 years. Dev. Med. Child. Neurol. 2015. 57. 449-455. doi: 10.1111/dmcn.12622.
 7. Alderliesten T., Dix L., Baerts W., Caicedo A. et al. Reference values of regional cerebral oxygen saturation during the first 3 days of life in preterm neonates. Pediatr. Res. 2016. 79. 55-64. doi: 10.1038/pr.2015.186. 
 8. Wong F.Y., Barfield C.P., Campbell L., Brodecky V.A., Walker A.M. Validation of cerebral venous oxygenation measured using near-infrared spectroscopy and partial jugular venous occlusion in the newborn lamb. J. Cereb. Blood Flow Metab. Off. J. Int. Soc. Cereb. Blood Flow Metab. 2008. 28. 74-80. doi: 10.1038/sj.jcbfm.9600507.
 9. O’Toole J.M., Kenosi M., Finn D., Boylan G.B., Dempsey E.M. Features of cerebral oxygenation detects brain injury in premature infants; Proceedings of the 2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society; Orlando, FL, USA. 16–20 August 2016. 3614-3617.
 10. Balaguru D., Myatt M., Passi V., Hashmi S. and others. Normal values of regional oxygen saturation index (rSO2) in children using near infra-red spectroscopy (NIRS) Vary With Age. Circulation. 2010. 122. A10147. https://www.researchgate.net/publication/267911586_Normal_Values_of_Regional_Oxygen_Saturation_Indices_rSO2_Using_near_Infra-Red_Spectroscopy_In_Ambulatory_Setting_-_CANCELED
 11. McNeill S., Gatenby C., Mcelroy SJ., Engelhardt B. Normal cerebral, renal and abdominal regional oxygen saturations using near-infrared spectroscopy in preterm infants. Journal of perinatology: official journal of the California Perinatal Association. 2010. 31(1). 51-57. doi:10.1038/jp.2010.71.
 12. Christian F Poets Noninvasive Monitoring and Assessment of Oxygenation in Infants. Clin Perinatol. 2019. 46(3). 417-433. doi: 10.1016/j.clp.2019.05.010.
 13. Знаменська Т.К., Антипкін Ю.Г., Аряєв М.Л. та ін. Неонатологія: Підручник: У 3 т.; за ред. Т.К. Знаменської. Львів: Видавець Марченко Т.В., 2020. Т. 2. С. 40-141.

Back to issue