Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 17, №4, 2021

Back to issue

New coronavirus disease (COVID-19): symptoms, laboratory blood indicators in the critically ill and dead patients

Authors: Трихліб В.І.(1), Казмірчук А.П.(2), Грушкевич В.В.(2), Буракова Т.В.(2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У статті вказано, що при новій коронавірусній інфекції спостерігаються різноманітні клінічні прояви, розвиток різноманітних ускладнень, невідповідність клініко-лабораторно-інструментальних даних стану хворого, що автори спостерігали у певний час за результатами попередніх їхніх досліджень. Наведено огляд літератури стосовно симптомів, лабораторних показників крові тяжкохворих, які одужали, та померлих із новою коронавірусною інфекцією (COVID-19). Серед госпіталізованих тяжкохворих переважно були чоловіки, значна кількість хворих мали супутні захворювання. За даними літератури, у госпіталізованих тяжкохворих із підтвердженою новою коронавірусною хворобою у більшості спостерігалися: кашель, лихоманка, озноб, задишка, лімфопенія. Серед інших симптомів реєструвалися: виділення мокротиння, головний біль, запаморочення, ринорея, аносмія, дисгевзія, біль у горлі, біль у животі, анорексія та блювання, діарея, нудота, міалгія. Згідно з результатами дослідження зроблено висновок, що лікарям, особливо після третьої доби хвороби пацієнта, при оцінці ступеня тяжкості варто звертати увагу на наявність наступних даних або ступінь їх вираженості, поєднання декількох симптомів, що можуть підказати необхідність госпіталізації, зокрема у відділення реанімації та інтенсивної терапії: вік хворого; супутня патологія (серцево-судинні, церебральні захворювання, хронічні захворювання органів дихання, цукровий діа­бет, ожиріння), особливо в стадії декомпенсації; наявність та ступінь порушення рівня свідомості (шкала коми Глазго); синюшність, блідість шкірного покриву, слизових; акроціаноз або центральний ціаноз; тривалість високої температури (> 38 °С) понад три доби, особливо > 39 °С; прояви диспное (відчуття браку повітря, стиснення в грудній клітці, задишка чи тахіпное, задишка при фізичних навантаженнях), ЧД > 24 вд/хв або ЧД < 10 вд/хв; пульс ≥ 125 уд/хв (при вимірюванні, коли хворий сидить); систолічний артеріальний тиск < 100 мм рт.ст.; оцінка за SOFA (> 2); оцінка за CURB-65 (> 2); ознаки невідкладних станів (гострий респіраторний дистрес-синдром, гостра ниркова недостатність, кровотечі та інші); SpO2 < 93 %; лейкоцитоз > 10 • 109/л, лімфопенія, тромбоцитопенія, С-реактивний білок сироватки крові > 10 мг/л; збільшення протромбінового часу (> 16); збільшення D-димеру (> 1,5 нг/мл), збільшення рівня феритину > 300; збільшення концентрації лактатдегідрогенази (понад 360 Од/л); збільшення вмісту прокальцитоніну ≥ 0,5 нг/мл; лактат > 2 ммоль/л; NT-proBNP ≥ 400 пг/мл; збільшений високочутливий серцевий тропонін I (> 5 пг/мл), зміни на ЕКГ; ураження легень за даними комп’ютерної томографії понад 25 %.

The article states that the new coronavirus disease (COVID-19) is characterized by a range of clinical manifestations, the development of various complications, inconsistency of clinical, laboratory and instrumental data of the patient’s state, which the authors have observed so far according to the results of our previous studies. A review of the literature is presented on the symptoms, laboratory blood tests of critically ill patients who recovered and those who died of a new COVID-19. Among the hospitalized seriously ill patients, there were mostly men, a signifi­cant number had comorbidities. According to the literature, hospitali­zed critically ill patients with confirmed new COVID-19 in most cases had cough, fever, chills, shortness of breath, lymphopenia. Other symptoms include sputum, headache, dizziness, rhinorrhea, anosmia, dysgeusia, sore throat, abdominal pain, ano­rexia and vomiting, diarrhea, nausea, and muscle pain. The study concluded that doctors, especially after 3 days of illness, when assessing the state of the patient, should pay attention to the following data or their severity, a combination of several symptoms that may suggest the need for hospitalization, particularly in the intensive care unit: the age of the patient; the pre­sence of concomitant pathology (cardiovascular, cerebral, chronic respiratory diseases, diabetes, obesity), especially in the stage of decompensation; the presence and extent of impaired consciousness (Glasgow Coma Scale); cyanosis, pallor of the skin, mucous membranes; acrocyanosis or central cyanosis; duration of fever (> 38 °C) more than 3 days, especially > 39 °C; manifestations of dyspnea (chest tightness, shortness of breath or tachypnea, shortness of breath during exercises), respiratory rate > 24 beats per minute or < 10; heart rate ≥ 125 beats per minute (measured when the patient is sitting); systolic blood pressure < 100 mmHg; SOFA score > 2; CURB-65 score > 2; the presence of signs of emergencies (acute respiratory distress syndrome, acute renal failure, bleedings and others); SpO2 < 93 %; leukocytosis > 10 • 109/l, lymphopenia, thrombocytopenia, serum C-reactive protein > 10 mg/l; an increase in prothrombin time (> 16), in the levels of D-dimer (> 1.5 ng/ml), ferritin (> 300), lactate dehydrogenase (above 360 U/l), procalcitonin (≥ 0.5 ng/ml), lactate (> 2 mmol/L), NT-proBNP (≥ 400 pg/ml), high-sensitivity cardiac troponin (> 5 pg/ml), changes on the electrocardiogram; lung damage more than 25 % according to computed tomography.


Keywords

нова коронавірусна інфекція; симптоми; лабораторні показники

new coronavirus infection; symptoms; laboratory parameters


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Overview of COVID-19: Epidemiology, Clinical Presentation, and Transmission. Last Updated: July 17. 2020. Режим доступу: https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/ 
  2. Временные методические рекомендации профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) / Версия 9 (26.10.2020). Режим доступу: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/052/548/original/ %D0 %9C %D0 %A0_COVID-19_ %28v.9 %29.pdf
  3. Clinical Characteristics of Covid-19 in New York City. Режим доступу: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2010419 
  4. Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 28 March — 3 April 2020. Vol. 395. Is. 10229. P. 1054-1062. Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620305663 
  5. Xiaobo Yang, Yuan Yu, Jiqian Xu, Huaqing Shu et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir. Med. 2020 May. 8(5). 475-481. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102538/ 
  6. Tao Chen, Di Wu, Huilong Chen et al. Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study. BMJ. 2020. 368: m1091. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7190011/ 
  7. Jamie J. Coleman, Kaveh Manavi, Ella J. Marson et al. COVID-19: to be or not to be; that is the diagnostic question. Postgrad. Med. J. 2020 Jul. 96(1137). 392-398. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306267/ 
  8. Shadman Aziz, Yaseen M. Arabi, Waleed Alhazzani et al. Managing ICU surge during the COVID-19 crisis: rapid guidelines. Intensive Care Med. 2020 Jun 8. 1-23. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7276667
  9. Matthew J. Cummings, Matthew R. Baldwin, Darryl Abrams et al. Epidemiology, clinical course, and outcomes of critically ill adults with COVID-19 in New York City: a prospective cohort study. Lancet. 6–12 June 2020. Vol. 395. Is. 10239. P. 1763-1770; 6–12 June 2020. P. 1763-1770. Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620311892 
  10. Geehan Suleyman, Raef A. Fadel, Kelly M. Malette et al. Clinical Characteristics and Morbidity Associated with Coronavirus Disease 2019 in a Series of Patients in Metropolitan Detroit. JAMA Netw Open. Jun 1 2020. 3(6). e2012270. Режим доступу: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32543702

Back to issue