Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 17, №4, 2021

Back to issue

Silent myocardial ischemia in patients with type 2 diabetes mellitus: a clinical case

Authors: Прохорова О.О., Бринза М.С.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) 2-го типу — важлива медико-соціальна та економічна проблема через високу поширеність цього захворювання, яке часто призводить до інвалідності та значно збільшує смертність людей середнього й похилого віку. Однією з причин ішемічної хвороби серця (ІХС) у хворих на ЦД 2-го типу є автономна серцево-судинна нейропатія, яка характеризується ураженням вегетативної нервової системи й проявляється різною клінічною картиною, в тому числі безбольовою ішемією міокарда (ББІМ). Поширеність ББІМ серед хворих на ЦД 2-го типу значно вище, ніж у людей без нього. Мета: вивчити клінічний випадок пацієнта із ЦД 2-го типу та ІХС. Підвищити рівень обізнаності про поширеність та вплив ЦД 2-го типу на прогресування ІХС, зосереджуючись на діагностичному дослідженні та стратегіях лікування. Матеріали та методи. Проаналізувати клінічний випадок виявленої безбольової форми ІХС у пацієнта з ЦД 2-го типу. Скарги: на підвищення артеріального тиску, помірну задишку при ходьбі, болі та оніміння нижніх кінцівок. З анамнезу відомо — ЦД 2-го типу більше ніж 20 років; ендоваскулярне стентування правої загальної клубової артерії у зв’язку з облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок; артеріальна гіпертензія понад 10 років; ожиріння. На підставі цих даних була запідозрена ІХС. Результати. При холтерівському моніторуванні — рідкісні епізоди оборотного порушення процесів реполяризації ішемічного типу. Електрокардіографія — відхилення електричної осі вліво, гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, дифузне порушення процесів реполяризації. Ультра­звукове дослідження (УЗД) серця — атеросклероз аорти, гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, помірне зниження скорочувальної здатності міокарда. УЗД судин нижніх кінцівок — ознаки облітеруючого атеросклерозу з декомпенсацією периферійного кровотоку. Коронарографія — ліва коронарна артерія із критичними субоклюзіями (90 %), права коронарна артерія з хронічною оклюзією у середньому сегменті (100 %). Діагностовано: ІХС (безбольова форма). Дифузний стенозуючий атеросклероз коронарного русла (коронарографія у травні 2019 р.). Гіпертонічна хвороба II ст., 2-й ст. СН IIА ст. ФК II (NYHA). Цукровий діабет 2-го типу, інсулінозалежний, декомпенсований. Ожиріння I ст. Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок (стан після ендоваскулярного стентування правої загальної клубової артерії 20.01.2018 р.). Хронічний панкреатит у стадії ремісії, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки (оперована в 1981 р.). Жовчнокам’яна хвороба, хронічний калькульозний холецистит у стадії ремісії. Лікування: інсулінотерапія, небіволол, еплеренон, кандесартан, клопідогрель, розувастатин. Рекомендовано аортокоронарне шунтування. Висновки. Таким чином, своєчасна діагностика та адекватне лікування дозволяють уникнути ускладнень ЦД 2-го типу й покращити якість і тривалість життя. При ЦД 2-го типу ІХС часто маскується й залишається недіагностованою, що призводить до ускладнень та смерті, тому більше уваги до таких пацієнтів.

Background. Type 2 diabetes mellitus (DM) is an important medical, social, and economic problem due to the high prevalence of the disease, which often leads to disability and significantly increases mortality in elderly people. One of the causes of coronary heart disease (CHD) in patients with type 2 DM is autonomic cardiovascular neuropathy, which is characterized by damage to the autonomic nervous system and manifests itself in a varying clinical picture, including silent myocardial ischemia (SMI). The prevalence of SMI among patients with type 2 DM is much higher than in people without it. The purpose was to study the cli­nical case of a patient with type 2 DM and CHD, raise awareness of the prevalence and influence of type 2 DM on CHD progression by focusing on diagnostic research and treatment strategies. Materials and methods. The clinical case of the detected silent ischemia in a patient with type 2 DM was analyzed. The complaints were as following: high blood pressure, moderate shortness of breath du­ring walking, pain, and numbness of the lower extremities. Ana­mnesis: type 2 DM over 20 years; endovascular stenting of the right common iliac artery due to obliterating atherosclerosis of the arteries of the lower extremities; hypertension over 10 years; obesity. Based on this data, CHD was suspected. Results. The Holter monitoring revealed rare episodes of reversible ischemic repolarization. ECG demonstrated the deviation of the electrical axis to the left, hypertrophy of the left ventricular myocardium, diffuse violation of repolarization processes. Ultrasound of the heart found aortic atherosclerosis, left ventricular myocardial hypertrophy, a moderate decrease in myocardial contractility. Ultrasound of vessels of the lower extremities showed the signs of oblitera­ting atherosclerosis with decompensation of peripheral blood flow. Coronary angiography demonstrated left coronary artery with critical subocclusions (90 %), right coronary artery with chronic occlusion in the middle segment (100 %). There was established the diagnosis: coronary heart disease (silent ischemia); diffuse stenotic atherosclerosis of the coronary artery (coronary angiography May 2019); arterial hypertension II stage, degree 2; HF II stage; II NYHA; type 2 diabetes mellitus, insulin-dependent, decompensated; obesity I stage; obliterating atherosclerosis of the arteries of the lower extremities (condition after endovascular stenting of the right common iliac artery on January 2018); chronic pancreatitis in remission, peptic ulcer of the duodenum (operated in 1981); chronic cholecystitis in remission. The treatment was prescribed: insulin therapy, nebivolol, eplerenone, candesartan, clopidogrel, rosuvastatin. Coronary artery bypass grafting is recommended. Conclusions. Thereby, timely diagnosis and adequate treatment can avoid complications of type 2 DM and improve quality and lifetime. With type 2 DM, CHD is often masked and remains undiagnosed, leading to complications and death, therefore more attention to such patients is needed.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу; ішемічна хвороба серця; безбольова ішемія міокарда; інсулінорезистентність

type 2 diabetes mellitus; coronary heart disease; silent myocardial ischemia; insulin resistance


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Draman M., Thabit H., Kiernan T., O’Neill J., Sreenan S. et al. A silent myocardial infarction in the diabetes outpatient clinic: case report and review of the literature. Endocrinol. Diabetes Metab. Case Rep. 2013. 130058. DOI: 10.1530/EDM-13-0058. PubMed PMID: 24616778; PubMed Central PMCID: PMC3921998.
  2. Severino P., D’Amato A., Netti L. et al. Diabetes mellitus and ischemic heart disease: the role of ion channels. International Journal of Molecular Sciences. 2018. 19(3). 802. DOI: 10.3390/ijms19030802. PubMed PMID: 29534462; PubMed Central PMCID: PMC5877663.
  3. Camici P.G., D’Amati G., Rimoldi O. Coronary microvascular dysfunction: mechanisms and functional assessment. Nature Reviews Cardiology. 2015. 12(1). 48-62. DOI: 10.1038/nrcardio.2014.160. PubMed PMID: 25311229.
  4. Zabeen S., Hoque M., Rahman R. Silent myocardial ischemia and its association with microalbuminuria in type 2 diabetes mellitus. BSMMU J. 2012. 5(1). 42-5. DOI: 10.3329/bsmmuj.v5i1.11016.
  5. Kibel A., Selthofer-Relatic K., Drenjancevic I. et al. Coronary microvascular dysfunction in diabetes mellitus. The Journal of International Medical Research. 2017. 45(6). 1901-1929. DOI: 10.1177/0300060516675504. PubMed PMID: 28643578; PubMed Central PMCID: PMC5805190.
  6. Yahagi K., Kolodgie F. D., Lutter C. et al. Pathology of human coronary and carotid artery atherosclerosis and vascular calcification in diabetes mellitus. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2017. 37(2). 191-204. DOI: 10.1161/ATVBAHA.116.306256. PubMed PMID: 27908890; PubMed Central PMCID: PMC 5269516.

Back to issue