Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Oral and General Health Том 2, №3, 2021

Повернутися до номеру

Організація державної стоматологічної служби в Україні: історіографічний аналіз

Автори: Мазур І.П. (1, 2), Левченко А.-О.Ю. (1, 2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Історична хронологія побудови державної системи організації стоматологічної служби України розкриває перші кроки створення та подальшого розвитку стоматології як невід’ємної складової наукової і клінічної медицини. У 1920 році в Україні запроваджено принципово нову організаційно-економічну модель стоматологічної допомоги з державним фінансуванням, що передбачала охоплення всього населення держави. Багаторічна історія є найкращим підґрунтям для аналізу пройденого еволюційного шляху розвитку стоматологічної служби в Україні. Мета дослідження — вивчення історіографії становлення стоматології як самостійної дисципліни наукової та клінічної медицини, організації державної стоматологічної служби в Україні за результатами дослідження архівних матеріалів нормативно-правових документів. Матеріали та методи. Були вивчені та проаналізовані матеріали основних архівних документів Центрального державного історичного архіву України в м. Києві за період 1919–1920 років. Матеріалами дослідження були основні нормативно-правові документи, що регулювали зуболікарську допомогу: наказ НКОЗ УРСР № 3 від 5 квітня 1920 р. «Про організацію зуболікарських секцій при губернських відділах охорони здоров’я»; наказ НКОЗ УРСР № 4 від 10 квітня 1920 р. «Про організацію державної зуболікарської допомоги»; інструкція до параграфа 2 наказу НКОЗ УРСР № 4 від 10 квітня 1920 р. «Про державну зуболікарську допомогу»; інструкція «З питань щодо постанови зуболікування в державних амбулаторіях», затверджена НКОЗ УРСР від 13 квітня 1920 р.; План організації зуболікувальної допомоги для населення України, затверджений НКОЗ УРСР 26 червня 1920 р. Методи дослідження — історичний, що передбачає вивчення утворення, формування та розвитку об’єктів у хронологічній послідовності; історико-критичний, що передбачає вилучення з історичних джерел врогідної інформації, реконструкцію історичних фактів із метою вивчення подієвої історії. Результати. На підставі архівних матеріалів нормативно-правових документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України в м. Києві було проведено історико-критичний аналіз створення державної системи організації стоматологічної служби України за період 1919–1920 років. Затверджені НКОЗ України накази, розпорядження та інструкції розкривають перші кроки побудови та запровадження нової організаційно-економічної моделі надання стоматологічної допомоги. Створена система охорони здоров’я ґрунтувалася на забезпеченні державою соціальної медичної стоматологічної допомоги кожному громадянину України. Висновки. Історіографічний аналіз нормативно-правових документів розкриває становлення стоматології як невід’ємної складової висококваліфікованої медичної допомоги. Запроваджена нова організаційно-економічна модель надання соціальної стоматологічної допомоги населенню України будувалася на засадах безоплатності, доступності, кваліфікованості, комплексності та профілактики стоматологічних захворювань. Стоматологічна допомога населенню України передбачала побудову мережевої системи державних амбулаторно-поліклінічних закладів, стоматологічних відділень у складі багатопрофільних поліклінік, стоматологічних відділень та кабінетів в лікарнях, які були підпорядковані губернським одонтологічним підвідділам та Народному комісаріату охорони здоров’я України. Нова модель державного регулювання ґрунтувалася на плануванні та контролі надання соціальної стоматологічної допомоги на засадах державного фінансування. Головними завданнями створеної системи охорони здоров’я було запровадження організаційних заходів, спрямованих на масове охоплення безкоштовною зуболікувальною та зуботехнічною допомогою громадян України. Важливим напрямком стоматологічної допомоги було створення шкільних кабінетів для проведення профілактичних заходів стоматологічних захворювань порожнини рота в організованих дитячих колективах.

Background. The historical chronology of the creation of the state system of dental care organization in Ukraine reveals the first steps of formation and further development of dentistry as an integral part of scientific and clinical medicine. In 1920, a fundamentally new organizational and economic model of dental care with state funding was introduced in Ukraine, which provided for the coverage of the entire population of the country. The long history is the best basis for the analysis of the passed evolutionary way of dental care development in Ukraine. Objective: to study the historiography of dentistry formation as an independent discipline of scientific and clinical medicine, organization of the state dental service in Ukraine based on the results of research of archival materials of normative-legal documents. Materials and methods. Materials of the main archival documents of the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv for 1919–1920 were studied and analyzed. The materials of the study were the main normative-legal documents regulating dental care: Order of the People’s Commissariat of Health of the Ukrainian SSR No. 3 dated April 5, 1920 “On the organization of dental sections at the provincial health departments”; Order of the People’s Commissariat of Health of the Ukrainian SSR No. 4 dated April 10, 1920 “On the organization of state dental care”; instructions to paragraph 2 of the Order of the People’s Commissariat of Health of the Ukrainian SSR No. 4 dated April 10, 1920 “On state dental care”; instruction “On the issues of the decision of dentistry in state outpatient clinics” approved by the People’s Commissariat of Health of the Ukrainian SSR on April 13, 1920; “Plan for the organization of dental care provision to the population of Ukraine” approved by the People’s Commissariat of Health of the Ukrainian SSR on June 26, 1920. The research methods were the historical one, which involves the study of the creation, formation and development of objects in chronological order; and historical-critical one, which involves the extraction of reliable information from historical sources, the reconstruction of historical facts in order to study the history of events. Results. On the basis of archival materials of normative-legal documents of the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv, a historical-critical analysis of the creation of the state system of dental service organization in Ukraine for 1919–1920 was conducted. The orders, directives and instructions approved by People’s Commissariat of Health of the Ukraine reveal the first steps in building and implementing a new organizational and economic model of dental care. The created healthcare system was based on the provision of social medical dental care by the state to every citizen of Ukraine. Conclusions. Historiographical analysis of normative-legal documents reveals the formation of dentistry as an integral part of highly qualified medical care. The introduced new organizational and economic model of providing social dental care to the population of Ukraine was based on the principles of gratuitousness, availability, proficiency, integration and prevention of dental diseases. Dental care for the population of Ukraine included the construction of a network system of state outpatient clinics, dental departments as a part of multidisciplinary clinics, dental departments and offices in hospitals, which were subordinated to the provincial odontological subdepartments and the People’s Commissariat of Health of the Ukrainian SSR. The new model of state regulation was grounded on the planning and control of the provision of social dental care on the basis of state funding. The main tasks of the created healthcare system were the introduction of organizational measures aimed at mass coverage of free dental care for the citizens of Ukraine. An important area of dental care was the creation of school offices for the prevention of dental di-seases of the oral cavity in organized children’s groups.


Ключові слова

історіографія стоматологічної служби України; нормативно-правові документи, аналіз архівних документів; накази Народного комісаріату охорони здоров’я України

historiography of the dental service of Ukraine; normative-legal documents; analysis of archival documents; orders of the People’s Commissariat of Health of the Ukrainian SSR


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Мазур І.П. Історичні аспекти організації стоматологічної служби в Україні. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя». 2019. № 21(466). С. 36-37. https://health-ua.com/article/44893-storichn-aspekti-organzatc-stomatologchno-sluzhbi-v-ukran
2. План организации зубоврачебной помощи населению Украины. ЦДАВО України (Центр. Держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 342. Оп. 2, Спр. 103.20. «Дело № 93. Циркуляры, инструкции, приказы и образцы регистрационных карточек (одонтологическое под отделение лечебной медицины НКЗ СССР 1920 г.)». Арк. 28. Оригінал. Машинопис.
3. По вопросу о постановке зубоврачевания в государственных амбулаториях. ЦДАВО України (Центр. Держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 342. Оп. 2, Спр. 103.20. «Дело № 93. Циркуляры, инструкции, приказы и образцы регистрационных карточек (одонтологическое под отделение лечебной медицины НКЗ СССР 1920 г.)». Арк. 5. Копія. Машинопис.
4. Про государственную зубоврачебную помощь. ЦДАВО України (Центр. Держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 342. Оп. 2, Спр. 103.20. «Дело № 93. Циркуляры, инструкции, приказы и образцы регистрационных карточек (одонтологическое под отделение лечебной медицины НКЗ СССР 1920 г.)». Оригінал. Машинопис.
5. Про организацию государственной зубоврачебной помощи. ЦДАВО України (Центр. Держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 342. Оп. 2, Спр. 103.20. «Дело № 93. Циркуляры, инструкции, приказы и образцы регистрационных карточек (одонтологическое под отделение лечебной медицины НКЗ СССР 1920 г.)». Оригінал. Машинопис.
6. Про организацию зубоврачебных секций при губернских отделах Здравоохранения. ЦДАВО України (Центр. Держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 342. Оп. 2, Спр. 103.20. «Дело № 93. Циркуляры, инструкции, приказы и образцы регистрационных карточек (одонтологическое подотделение лечебной медицины НКЗ СССР 1920 г.)». Арк. 4. Оригінал. Машинопис.
7. Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси. За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Кропивницький: Поліум, 2020. 224 с. ISBN 978-966-8559-72-3. https://library.gov.ua/ukrayinska-naukova-stomatologichna-shkola/

Повернутися до номеру