Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Травма" Том 24, №1, 2023

Повернутися до номеру

Сучасний підхід до лікування туберкульозного спондиліту (огляд літератури)

Автори: Голка Г.Г., Веснін В.В., Бурлака В.В., Олійник А.О., Фадєєв О.Г., Гопцій О.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Проблема туберкульозу залишається актуальною, оскільки найбільш часто (62,2 %) захворюють на туберкульоз особи працездатного віку від 18 до 44 років. Метою даної роботи було провести системний аналіз наукової літератури щодо сучасних особливостей клінічного, патоморфологічного перебігу та існуючих підходів до лікування хворих на туберкульозний спондиліт (ТС) і визначити перспективи вдосконалення методів лікування. Проведено ретельне дослідження науково-практичних публікацій з даної проблеми протягом останніх 25 років. Туберкульозний спондиліт є найбільш тяжкою клінічною формою, що становить серйозну медико-соціальну проблему, тому що на тлі стабілізації статистичних показників виявлення захворювання часто відбувається на пізніх стадіях, що веде до зростання кількості ускладнень (абсцеси, нориці, деформації хребта, неврологічні порушення) у пацієнтів — до 80 % і значної їх інвалідизації — до 70–90 %. Основна причина пізньої діагностики — це недостатня настороженість профільних фахівців. Сучасний підхід до лікування туберкульозного спондиліту заснований на застосуванні радикальних, радикально-відновлювальних і реконструктивних операцій, яке дозволило в 70,5–80 % випадків домагатися добрих результатів лікування, що суттєво перевищує ефективність консервативних методів лікування. Але до цього часу залишається актуальним питання адекватної стабілізації хребта. Передній спондилодез, як основоположний її компонент, у переважній більшості випадків виконується автотрансплантатом. Слід зазначити, що в країнах з високорозвинутою економікою починають запроваджуватися сучасні досягнення вертебрології при оперативних втручаннях у пацієнтів із ТС, але, як уже зазначалось, переважна більшість таких пацієнтів проживає в країнах, де рівень страхової медицини недостатній. Що стосується нашої країни, то у зв’язку з безкінечними медичними реформами рівень спеціалізованої допомоги хворим із ТС надзвичайно низький (відсутній науково-методичний центр, який би координував високоспеціалізовану медичну допомогу даній категорії пацієнтів, суттєвою проблемою є також гострий кадровий дефіцит вузькоспеціалізованих фахівців (фтизіоортопедів), постійна реорганізація відділень для лікування хворих з ураженням кісток і суглобів і низький рівень їх оснащення). Проведене інформативно-аналітичне дослідження показало, що туберкульозний спондиліт є тяжким інвалідизуючим специфічним туберкульозним ураженням опорно-рухового апарату, а лікування даного захворювання є складною проблемою ортопедії. Надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на ТС у нашій державі відбувається на рівні розвитку медицини кінця ХХ ст. і потребує вдосконалення.

The problem of tuberculosis remains relevant as most often (62.2 %) it affects persons of working age, from 18 to 44 years. The purpose was to carry out a systematic analysis of the scientific literature regarding the modern features of the clinical and pathomorphological course and existing approaches to the treatment of patients with tuberculous spondylitis and to determine the prospects for improving treatment methods. A thorough study of research on this problem over the past 25 years has been conducted. Tuberculous spondylitis is the most severe clinical form that is a serious medical and social problem, since against the background of stabilization of statistical indicators, the detection of the disease often occurs at late stages, which leads to an increase in the number of complications (abscesses, fistulas, spinal deformities, neurological disorders) — up to 80 % and significant disability of patients — up to 70–90 %. The main cause for late diagnosis is insufficient vigilance of specialized professionals. The modern approach to the treatment of tuberculous spondylitis is based on the use of radical, radical restorative and reconstructive surgeries, which allowed to achieve good treatment results in 70.5–80 % of cases that significantly exceeds the effectiveness of conservative treatment methods. But until now, the question of adequate stabilization of the spine remains relevant. Anterior spondylodesis as its fundamental component is performed with an autograft in most cases. It should be noted that in countries with a highly developed economy, modern achievements of vertebrology are starting to be implemented in surgical interventions in patients with tuberculous spondylitis, but as already noted, the vast majority of such patients live in countries where the level of medical insurance is insufficient. As for our country, due to endless medical reforms, the level of specialized care for patients with tuberculous spondylitis is extremely low (there is no scientific and methodical center that would coordinate highly specialized medical care for this category of patients, a significant problem is also the acute shortage of highly specialized professionals (phthisio-orthopedists), constant reorganization of poorly equipped departments for the treatment of patients with bone and joint damage). The conducted informative analytical study showed that tuberculous spondylitis is a severe disabling specific tuberculous lesion of the musculoskeletal system, the treatment of this disease is a complex problem of orthopedics. The provision of specialized medical care to the patients with tuberculous spondylitis in our country is at the level of the development of medicine at the end of the 20th century and needs improvement.


Ключові слова

туберкульозний спондиліт; оперативне й консервативне лікування

tuberculous spondylitis; operative and conservative treatment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Беллендир Э.Н. Особенности восстановительных процессов при пластическом замещении костных полостей после удаления туберкулезных очагов в эксперименте: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. Ленинград, 1968.
2. Беллендир Э.Н. Экспериментальная патология и хирургия внелегочного туберкулеза и ее клиническое значение. Хирургия внелегочного туберкулеза. Ленинград, 1983. С. 13-27.
3. Беллендир Э.Н. Современное представление о патогенезе внелегочного туберкулеза. Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулеза. Научные труды Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2006. С. 225-226.
4. Беллендир Э.Н., Аджамов Б.М., Долгова И.Б. Экспериментальная оценка новых пластических материалов в хирургии костного туберкулеза. Проблемы туберкулеза и болезней легких. 2003. 5. 45-48.
5. Беляков М.В., Кафтырев А.С., Гусева В.Н., Сердобинцев М.С., Мушкин А.Ю. Применение небиологических пластических материалов в хирургии костно-суставного туберкулеза. В кн.: Хирургическое лечение костно-суставного туберкулеза. Под ред. Левашева Ю.Н., Мушкина А.Ю. Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 2008. С. 203-214.
6. Бурлаков С.В., Олейник В.В., Вишневский А.А. Влияние длительности заболевания туберкулезным спондилитом на развитие осложнений. Травматология и ортопедия России. 2013. 1(67). 61-66.
7. Вишневский А.А., Бурлаков С.В., Олейник В.В., Макаровский А.Н., Решетнева Е.В., Назаров С.С. Причины осложнений хирургического лечения туберкулезного спондилита. Материалы I Конгресса Ассоциации «Национальная Ассоциация фтизиатров» «Актуальные проблемы и перспективы развития противотуберкулезной службы в Российской Федерации». Санкт-Петербург, 2012. С. 81-82.
8. Гарбуз А.Е., Сердобинцев М.С., Гусева В.Н. Современная восстановительная хирургия туберкулеза позвоночника и суставов. Проблемы туберкулеза. 2002. 3. 27-31.
9. Голка Г.Г., Веснін В.В. Сучасні підходи до лікування туберкульозного спондиліту. Ортопедия, травматология и протезирование. 2016. 3(604). 85-89.
10. Голка Г.Г., Веснін В.В., Бурлака В.В., Олійник А.О., Фадєєв О.Г. Оптимізація лікування пацієнтів із туберкульозним спондилітом. Ортопедия, травматология и протезирование. 2019. 1(614). 19-24.
11. Диагностика и лечение внелегочного туберкулеза. Практическое руководство. Под ред. Перельмана М.И., Левашева Ю.Н. Москва: Медицина и жизнь, 2002.
12. Корнев П.Г. Хирургия костно-суставного туберкулеза: в 3 т. Ленинград: Медицина, 1971.
13. Костно-суставной туберкулез. Под ред. Левашева Ю.Н., Гарбуза А.Е. Москва: Медицина и жизнь, 2003.
14. Перецманас Е.О. Диагностика и хирургическое лечение специфического и неспецифического спондилита: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. Москва, 2006.
15. Bélard S., Heuvelings C.C., Janssen S., Grobusch M.P. Bedaquiline for the treatment of drug-resistant tuberculosis. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 2015. 13(5). 535-553.
16. Colmenero J.D., Ruiz-Mesa J.D., Sanjuan-Jimenez R., Sobrino B., Morata P. Establishing the diagnosis of tuberculous vertebral osteomyelitis. Eur. Spine. J. 2013. 22(4). 579-586.
17. Jiang T., Zhao J., He M., Wang K., Fowdur M., Wu Y. Outcomes and Treatment of Lumbosacral Spinal Tuberculosis: A Retrospective Study of 53 Patients. PLoS One. 2015 Jun 29. 10(6). e0130185. doi: 10.1371/journal.pone.0130185.
18. Khanna K., Sabharwal S. Spinal tuberculosis: a comprehensive review for the modern spine surgeon. Spine J. 2019 Nov. 19(11). 1858-70. doi: 10.1016/j.spinee.2019.05.002.
19. Moon M.S. Tuberculosis of spine: current views in diagnosis and management. Asian Spine J. 2014 Feb. 8(1). 97-111. doi: 10.4184/asj.2014.8.1.97.
20. Wu S., Zhang Y., Sun F., Chen M., Zhou L., Wang N., Zhan S. Adverse Events Associated With the Treatment of Multidrug-Resistant Tuberculosis: A Systematic Review and Meta-analysis. Am. J. Ther. 2016. 23(2). 521-530.
21. Wu W., Lyu J., Liu X., Luo F., Hou T., Zhou Q. et al. Surgical Treatment of Thoracic Spinal Tuberculosis: A Multicenter Retrospective Study. World Neurosurg. 2018 Feb. 110. e842-e850. doi: 10.1016/j.wneu.2017.11.126.
22. Yusof M., Hassan E., Rahmat N., Yunus R. Spinal tuberculosis: the association between pedicle involvement and anterior column damage and kyphotic deformity. Spine. 2009. 34(7). 713-717.
23. Zuur M.A., Bolhuis M.S., Anthony R., Hertog A.D., Van Der Laan T., Wilffert B. еt al. Current status and opportunities for therapeutic drug monitoring in the treatment of tuberculosis. Expert Opin. Drug Metab. Toxicol. 2016. 12(5). 509-521.

Повернутися до номеру