Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №6, 2023

Повернутися до номеру

Поліморфізм генів АСЕ та AT2R1 у пацієнтів із хронічною судинною енцефалопатією: асоціація з нейровізуалізаційними змінами й когнітивним функціонуванням

Автори: Дуве Х.В.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. З огляду на синергічну дію генів ACE та АТ2R1 і їх вплив на підтримання гомеостатичних процесів метою нашої роботи було встановити асоціації досліджуваних поліморфних варіантів генів АСЕ та AT2R1 з нейровізуалізаційними змінами, даними ультразвукового дуплексного сканування судин і когнітивного функціонування в пацієнтів із хронічною судинною енцефалопатією (ХСЕ). Матеріали та методи. Обстежено 145 пацієнтів із ХСЕ, з них 18 пацієнтам було проведено молекулярно-генетичне дослідження. Контрольну групу становили 12 осіб, репрезентативних за віком і статтю. Нейровізуалізація проводилася за допомогою мультиспіральної комп’ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії. Стан церебрального кровотоку вивчали за допомогою транскраніального дуплексного сканування інтракраніальних судин. Стан когнітивних функцій оцінювали за допомогою Монреальського когнітивного тесту. Результати. Аналізуючи асоціації поліморфних варіантів I/D гена АСЕ та A1166C гена AT2R1 з нейровізуалізаційними змінами й параметрами церебральної гемодинаміки у пацієнтів з ХСЕ, у носіїв алелей І і D гена АСЕ встановили вірогідний взаємозв’язок між їх частотним розподілом і наявністю/відсутністю явищ гліозу (у 62,69 % носіїв алелі D діагностовано явища гліозу, р < 0,05); вірогідну залежність між частотним розподілом генотипу D/D гена АСЕ та наявністю ангіоспазму (у 72,73 % осіб), недостатності кровотоку в каротидному басейні (у 72,73 % осіб) і вертебробазилярною недостатністю (у 36,36 % осіб). Оцінюючи залежність когнітивних функцій за результатами аналізу Монреальського когнітивного тесту в пацієнтів з ХСЕ від поліморфних варіантів I/D гена АСЕ та A1166C гена AT2R1, виявили вірогідні зміни щодо розподілу частот генотипів і алелей поліморфного варіанта I/D гена АСЕ (χ2 = 11,33; р = 0,023), при цьому всі носії генотипу D/D мають порушення когнітивного функціонування (36,36 % осіб — помірний когнітивний дефект і 63,64 % осіб — легкий когнітивний дефект), що відповідає також частоті розподілу алелі D у даної когорти пацієнтів (29,63 % осіб мають помірний когнітивний дефект і 70,37 % осіб — легкий когнітивний дефект, р = 0,013). Висновки. Результати дослідження свідчать про те, що ген АСЕ може брати участь у розвитку нейровізуалізаційних змін і когнітивних порушень при ХСЕ.

Background. Given the synergistic effect of the ACE and AT2R1 genes and their impact on the maintenance of homeostatic processes, the aim of our research was to identify the associations of the studied polymorphic variants of the ACE and AT2R1 genes with neuroimaging changes, data from arterial duplex ultrasound and cognitive functioning in patients with chronic vascular encephalopathy (CVE). Materials and methods. A retrospective analysis of 145 medical records of patients with CVE was conducted, of which 18 patients underwent a molecular genetic study. The control group consisted of 12 people representative in terms of age and gender. Neuroimaging was performed using multislice computed tomography or magnetic resonance imaging. The state of cerebral blood flow was studied using transcranial duplex ultrasound of intracranial and extracranial vessels. The cognitive functioning was tested using the Montreal Cognitive Assessment. Results. When analyzing the associations of polymorphic I/D variants of the ACE gene and A1166C of the AT2R1 gene with neuroimaging changes and parameters of cerebral hemodynamics in CVE among carriers of I and D alleles of the ACE gene, a probable relationship was found between their frequency distribution and the presence/absence of gliosis phenomena (62.69 % of D allele carriers were diagnosed with gliosis, p < 0.05); a probable relationship between the frequency distribution of the D/D genotype of the ACE gene and the presence of angiospasm (in 72.73 % of patients), insufficiency of blood flow in the carotid system (72.73 % of cases) and vertebrobasilar insufficiency (in 36.36 % of people). When evaluating the dependence of cognitive functions based on the Montreal Cognitive Assessment score in patients with CVE on the polymorphic I/D variants of the ACE gene and A1166C of the AT2R1 gene, probable changes were revealed in the frequency distribution of genotypes and alleles of the polymorphic I/D variant of the ACE gene (χ2 = 11.33; p = 0.023), while all carriers of the D/D genotype have impaired cognitive functioning (moderate in 36.36 % and mild in 63.64 % of cases), which also corresponds to the frequency of the D allele distribution in this cohort of patients (29.63 % of people have a moderate cognitive impairment and 70.37 % — a mild cognitive impairment, p = 0.013). Conclusions. The study results indicate that the ACE gene may be involved in the development of neuroimaging changes and cognitive decline in CVE.


Ключові слова

хронічна судинна енцефалопатія; когнітивна функція; ген АСЕ; ген AT2R1

chronic vascular encephalopathy; cognitive function; ACE gene; AT2R1 gene


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Chung C., Yang X., Bae T., Vong K.I., Mittal S., Donkels C. et al. Comprehensive multi-omic profiling of somatic mutations in malformations of cortical development. Nature Genetics. 2023. 55. 209-220. https://doi.org/10.1038/s41588-022-01276-9.
2. Krynytska I., Kucher S., Tokarskyy O., Koval M., Marushchak M. The association of angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism with bronchial asthma. Pol. Merkur. Lekarski. 2021. Dec 16. 49(294). 442-444. PMID: 34919090. 
3. Shen H., Zhang J., Wang C., Jain P.P., Xiong M., Shi X. et al. MDM2-Mediated Ubiquitination of Angiotensin-Converting Enzyme 2 Contributes to the Development of Pulmonary Arterial Hypertension. Circulation. 2020 Sep 22. 142(12). 1190-1204. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048191. 
4. Kamyshnyi A., Krynytska I., Matskevych V., Marushchak M., Lushchak O. Arterial Hypertension as a Risk Comorbidity Associated with COVID-19 Pathology. Int. J. Hypertens. 2020 Dec 4. 2020. 8019360. doi: 10.1155/2020/8019360.
5. Iadecola C., Yaffe K., Biller J., Bratzke L.C., Faraci F.M., Gorelick P.B. et al.; American Heart Association Council on Hypertension; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Quality of Care and Outcomes Research; and Stroke Council. Impact of Hypertension on Cognitive Function: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension. 2016. 68(6). e67-e94.
6. Walker K.A., Power M.C., Gottesman R.F. Defining the relationship between hypertension, cognitive decline, and dementia: a review. Curr. Hypertens. Rep. 2017. 19. 24. DOI: 10.1007/s11906-017-0724-3.
7. O’Donell C.J., Lindpaintner K., Larson M.G., Rao V.S., Ordovas J.M., Schaefer E.J. et al. Evidence for association and genetic linkage of the angiotensin-converting enzyme locus with hypertension and blood pressure in men but not women in the Framingham Heart Study. Circulation. 1998. 97. 1766-72. DOI: 10.1161/01.cir.97.18.1766.
8. Mushegian M., Litovchenko T., Voitiuk A. Evaluation of clinical parameters in patients with symptomatic vascular epilepsy and chronic disorders of cerebral circulation. International Neurological Journal. 2012. (4.106). 26-32. https://doi.org/10.22141/2224-0713.4.106.2019.174048.
9. Sierra C., Coca A., Gómez-Angelats E., Poch E., Sobrino J., de la Sierra A. Renin-angiotensin system genetic polymorphisms and cerebral white matter lesions in essential hypertension. Hypertension. 2002. 39. 343-7. https://doi.org/10.1161/hy02t2.102912.
10. GBD 2016 Neurology Collaborators. Global, regional, and national burden of neurological disorders, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurol. 2019. 18. 459-480. DOI: 10.1016/S1474-4422(18)30499-X.
11. Erkkinen M.G., Berkowitz A.L. A Clinical Approach to Diagnosing Encephalopathy. Am. J. Med. 2019. 132(10). 1142-1147. DOI: 10.1016/j.amjmed.2019.07.001.
12. Wan C., Zong R.Y., Chen X.S. The new mechanism of cognitive decline induced by hypertension: High homocysteine-mediated aberrant DNA methylation. Frontiers in cardiovascular medicine. 2022. 9. 928701. https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.928701.
13. McHugh J. ACE inhibitors preserve cognitive function. Nat. Rev. Rheumatol. 2018. 14. 623. DOI: 10.1038/s41584-018-0102-9.
14. Harrap S.B., Tzourio C., Cambien F. et al. The ACE gene I/D polymorphism is not associated with the blood pressure and cardiovascular benefits of ACE inhibition. Hypertension. 2003. 42. 297-303. doi: 10.1161/01.HYP.0000088322.85804.96.
15. Taylor W.D., Benjamin S., McQuoid D.R., Payne M.E., Krishnan R.R., MacFall J.R. et al. AGTR1 gene variation: association with depression and frontotemporal morphology. Psychiatry Res. 2012. 202. 104-9. DOI: 10.1016/j.pscychresns.2012.03.007.
16. Zannas A.S., McQuoid D.R., Payne M.E., MacFall J.R., Ashley-Koch A., Steffens D.C. et al. Association of gene variants of the renin-angiotensin system with accelerated hippocampal volume loss and cognitive decline in old age. Am. J. Psychiatry. 2014. 171. 1214-21. DOI: 10.1176/appi.ajp.2014.13111543.
17. Hajjar I., Kritchevsky S., Newman A.B., Li R., Yaffe K., Simonsick E.M., Lipsitz L.A.; Health, Aging and Body Composition Study. Renin angiotensin system gene polymorphisms modify angiotensin-converting enzyme inhibitors’ effect on cognitive function: the health, aging and body composition study. Journal of the American Geriatrics Society. 2010. 58(6). 1035-1042. doi: 10.1111/j.1532-5415.2010.02860.x.
18. Udovin L., Otero-Losada M., Bordet S., Chevalier G., Quarracino C., Capani F., Pérez-Lloret S. Effects of angiotensin type 1 receptor antagonists on Parkinson’s disease progression: an exploratory study in the PPMI database. Parkinsonism Relat. Disord. 2021. 86. 34-37. doi: 10.1016/j.parkreldis.2021.03.007.
19. Pierzchlińska A., Sławek J., Mak M. et al. Genetic polymorphisms in the renin-angiotensin system and cognitive decline in Parkinson’s disease. Mol. Biol. Rep. 2021. 48. 5541-5548. https://doi.org/10.1007/s11033-021-06569-6.

Повернутися до номеру