Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний ендокринологічний журнал 4 (52) 2013

Повернутися до номеру

Пріоритетні напрями розвитку медичної науки на 2013–2015 роки в наукових установах НАМН

Ендокринологія

Вивчення фундаментальних механізмів етіології та патогенезу ендокринних захворювань. Вивчення причин і механізмів розвитку патології щитоподібної залози, гіпофізу, наднирників, статевих залоз.

Вивчення механізмів дії гормонів на рівні рецепції та пострецепторного перенесення та посилення регуляторних сигналів агоністів, з’ясування комплексних трансрегуляторних впливів сигнальних систем.

Вивчення генетичних факторів, які обумовлюють схильність до захворюваності на цукровий діабет 1­го та 2­го типів.

Дослідження механізмів розвитку автоімунного ураження інсулін­продукуючих бета­клітин острівців Лангерганса підшлункової залози при цукровому діабеті 1­го типу та прогресування дефекту секреції інсуліну при діабеті 2­го типу. Розробка новітніх методів попередження розвитку та прогресування мікро­ та макросудинних, неврологічних ускладнень цукрового діабету на основі розкриття патогенетичних механізмів формування цих уражень. Дослідження механізмів канцерогенезу в ендокринних тканинах.

Розробка новітніх методів попередження розвитку та прогресування мікро­ та макросудинних, неврологічних ускладнень цукрового діабету на основі розкриття патогенетичних механізмів формування цих уражень.

Дослідження в галузі хроноендокринології та хронофармакології на підставі існуючих світових досягнень та власних досліджень.

Продовження вивчення впливу іонізуючого випромінювання унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на частоту розвитку та перебіг раку щитоподібної залози.

Розробка найбільш ефективних методів лікування хворих на рак щитоподібної залози. Розробка комплексних підходів до лікування онкологічної ендокринної патології: застосування поряд з хірургічним втручанням та радіойодтерапією інших засобів поліхіміотерапії та променевого лікування.

Розробка методик відновлювальної гормональної продукції за допомогою стовбурових клітин при цукровому діабеті, гіпотиреозі, гіпопаратиреозі, гіпокортицизмі, нецукровому діабеті нейрогенного генезу.

Експериментальна генна терапія цукрового діабету за рахунок введення в організм молекулярної конструкції з функціонально активним геном проінсуліну.

Дослідження можливості використання методу трансплантації тканин і клітин ендокринних залоз при терапії гіпофункціональних станів.

Вивчення механізмів формування та удосконалення методів діагностики найбільш поширених і значущих ендокринних захворювань у дитячому та підлітковому віці.

Вивчення патогенезу та розробка найбільш ефективних схем лікування тиреотоксичної офтальмопатії.

Проведення клініко­епідеміологічних досліджень, спрямованих на вивчення розповсюдженості та ступеня вираженості йодного дефіциту в різних регіонах країни.

Дослідження якості життя та репродуктивної функції осіб, оперованих у дитячому та підлітковому віці з приводу раку щитоподібної залози.

Кардіологія

— Дослідження розповсюдженості основних серцево­судинних факторів ризику в Україні шляхом проведення широкомасштабних популяційних досліджень;

— вивчення медико­соціальних чинників — стану здоров’я населення країни;

— визначення патогенетичних основ формування основної кардіальної патології, передусім артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця, особливу увагу надаючи попередженню та лікуванню гострих форм ІХС; генетичні дослідження у хворих з гострим коронарним синдромом, дисліпідеміями, аритміями серця, кардіоміопатіями;

— розробка сучасних методів діагностики серцево­судинної системи та імплементація новітніх протоколів медикаментозного та немедикаментозного, в тому числі ендоваскулярного, хронічних форм ІХС, гострого коронарного синдрому, радіочастотної денервації при резистентній для лікування артеріальній гіпертензії;

— електрофізіологічні дослідження порушень серцевого ритму та провідності з метою верифікації діагнозу та підбору контингенту хворих для проведення абляційних технологій та імплементації штучних водіїв ритму, кардіовертерів­дефібриляторів, пристроїв для ресинхронізаційної терапії;

— розробка оптимальних підходів до профілактики інсультів у хворих з фібриляцією передсердь;

— розробка сучасних медикаментозних та немедикаментозних технологій лікування серцевої недостатності на основі всебічної оцінки соціального та фізикального статусу хворого;

— дослідження по візуалізації міокарда та судин шляхом співставлення результатів сучасних методів дослідження;

— участь у міжнародних багатоцентрових дослідженнях нових лікарських засобів лікування захворювань серцево­судинної системи.

Медична генетика

Наукове обґрунтування Національної програми з ранньої діагностики і профілактики вродженої та спадкової патології людини на основі комплексу сучасних генетичних методів з метою зниження дитячої інвалідності і смертності.

Генетико­епідеміологічні дослідження популяційної частоти спадкової патології в Україні, визначення співвідносної ролі генетичних і середовищних чинників у генезі вроджених вад розвитку.

Вивчення особливостей геному людини зі спадковими, вродженими та мультифакторними захворюваннями для ранньої діагностики та запобігання ускладнень, застосування генетично обґрунтованих методів профілактики і лікування.

Рання діагностика і ефективна профілактика спадкової патології людини (хромосомних і моногенних захворювань) на основі комплексу сучасних молекулярно­генетичних і цитогенетичних досліджень та з метою зниження дитячої інвалідності і смертності.

Генетичне тестування генів схильності до поширеної соматичної патології і раку з метою ефективного проведення предиктивного аналізу, профілактики і ранньої діагностики.

Вивчення генетичних маркерів інфертильності та репродуктивних втрат із застосуванням комплексу сучасних методів цитогенетичних, молекулярно­генетичних і імуногенетичних досліджень.

Дослідження генетичних маркерів інфертильності та репродуктивних втрат із застосуванням цитогенетичного, молекулярно­генетичного і імуногенетичного аналізу.

Терапія

Проведення науково­дослідних робіт у напрямку ранньої діагностики та прогнозування перебігу хронічних неінфекційних захворювань на підставі комплексного вивчення змін метаболічних показників, біологічно активних субстанцій, вікових, гендерних особливостей, а також розповсюдженості частот алелей та генотипів поліморфних маркерів генів, що беруть участь у формуванні захворювань та передбачають його розвиток, з метою індивідуалізації профілактичних та лікувальних заходів.

Створення та реалізація єдиної Програми моніторингу та модифікації факторів ризику основних хронічних неінфекційних захворювань (серцево­судинних, хвороб органів травлення, дихання, сечовидільної системи, цукрового діабету та ін.) на популяційному, сімейному та індивідуальному рівнях.

Розробка єдиної методології та проведення досліджень з визначенням епідеміологічних показників, предикторів та факторів прогнозування основних неінфекційних захворювань (поширеності, розповсюдженості та ін.): серцево­судинної системи, органів травлення, дихання.

Дослідження генетичного профілю пацієнта на хронічне неінфекційне захворювання та співставлення його з даними клінічних, лабораторних та інструментальних методів обстеження з метою ранньої діагностики генетично детермінованого ризику розвитку та прогресування серцево­судинного захворювання, органів травлення, дихання, сечовидільної системи, цукрового діабету та розробки схем профілактичних та лікувальних заходів для попередження розвитку патологічного процесу.

Визначення генетичної залежності дії лікарських засобів при хронічних неінфекційних захворюваннях для персоніфікації медикаментозних втручань конкретного пацієнта.

Визначення патогенетичних основ формування коморбідної патології, яка взаємно обтяжує перебіг захворювання, ініціює розвиток супутніх патологічних станів, погіршує прогноз та на цій підставі розробка принципово нових методів первинної та вторинної профілактики, що дозволить гальмувати чинники ризику маніфестації коморбідної патології та поліпшити якість життя хворих.

Фармакологія

Розвиток фундаментальних та прикладних досліджень в галузі функціональної геноміки та розробка на цій основі принципово нових підходів до лікування поширених захворювань.

Фундаментальні та прикладні аспекти формування резистентності до нейропсихофармакологічних, протимікробних засобів та пошук шляхів її подолання.

Розвиток досліджень в галузі нанофармакології.

Спрямований пошук потенційних лікарських засобів в нових рядах хімічних сполук (синтез, скринінг) із визначенням та подальшою оптимізацією сполук­лідерів для поглибленого вивчення, здійснення комплексу доклінічних досліджень потенційних лікарських засобів згідно зі встановленими вимогами.

Дослідження нових аспектів фармакодинаміки відомих лікарських засобів.

Фундаментальні та прикладні дослідження в галузі вікової та тендерної фармакології.

Експериментальне обґрунтування підходів до оптимізації схем та методів фармакотерапії поширених захворювань, включно за умов поєднаної патології.

Впровадження GLP (Належна лабораторна практика) в процес доклінічного вивчення лікарських засобів.Повернутися до номеру