Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 20, №2, 2024

Повернутися до номеру

Оптимізація лікування пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом та артеріальною гіпертензією в загальній практиці

Автори: Yu.M. Kazakov, O.V. Muravlova, T.V. Nastroga, O.E. Kitura, S.V. Shut
Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Старіння населення стало провідною демографічною ознакою України. За прогнозами Все­світньої організації охорони здоров’я, кількість людей похилого та старечого віку в найближчі десятиліття зросте майже до 40 %. Артеріальна гіпертензія (АГ) і цукровий діабет (ЦД) 2-го типу є одними з головних факторів серцево-судинного ризику. Відомо, що оксидантний стрес і субклінічне хронічне системне запалення низької інтенсивності є визначальними факторами ендотеліальної дисфункції, порушень реактивності судин, підвищення периферичного судинного опору, порушень вуглеводного і ліпідного обміну, що призводить до зростання артеріального тиску і рівня глюкози в плазмі крові. Мета: підвищити ефективність лікування та покращити якість життя пацієнтів похилого віку з поєднаною патологією (ЦД 2-го типу та АГ) за допомогою включення емпагліфлозину та L-аргініну до базисної терапії. Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебувало 50 осіб похилого віку з коморбідною патологією: АГ ІІ ст., ішемічна хвороба серця (функціональний клас ІІ) та ЦД 2-го типу в стані субкомпенсації. Хворі були розподілені на дві групи. Першій (контрольній) групі (n = 25) призначали загальноприйняту базисну терапію. У другій (основній) групі (n = 25) до базисної терапії додавали емпагліфлозин 10 мг/добу, L-аргінін 300 мг/добу. Результати. Клінічне спостереження в амбулаторних умовах тривало протягом трьох місяців. Комплексне лікування хворих похилого віку з коморбідною патологією (АГ та ЦД 2-го типу) з додатковим включенням емпагліфлозину та L-аргініну до базисної терапії сприяє суттєвому позитивному впливу на клінічний перебіг, знижує ризик прогресування цієї констеляції. ­Висновки. Застосування запропонованої комплексної терапії в амбулаторно-поліклінічних умовах під контролем сімейного лікаря дозволить суттєво покращити якість життя пацієнтів, попередити розвиток ускладнень.

Background. Population aging has become a leading demographic feature of Ukraine. According to the World Health Organization, the number of elderly and senile people will increase to almost 40 % in the coming decades. Hypertension and type 2 diabetes mellitus (DM) are among the leading factors of cardiovascular risk. It is known that excessive oxidant stress and low-grade subclinical chronic systemic inflammation are determining factors of endothelial dysfunction, vascular reactivity disorders, increased peripheral vascular resistance, carbohydrate, and lipid metabolism disorders, which leads to increased blood pressure and plasma glucose levels. Hypertension and type 2 DM are among the leading cardiovascular risk factors. The purpose of the study was to increase the effectiveness of treatment and improve the quality of life of elderly patients with combined pathology of hypertension and type 2 DM by additional inclusion of empagliflozin and L-arginine in the basic therapy. Materials and methods. Fifty elderly patients with comorbid pathology were under our observation for second stage hypertension, coronary heart disease (functional class II) and type 2 DM in the stage of subcompensation. Participants were divided into two groups: the first one, controls (n = 25), received generally accepted basic therapy. In the second group (n = 25), the following drugs were added to the basic therapy: empagliflozin 10 mg/day, L-arginine 300 mg/day. Results. Clinical observation in outpatient conditions lasted for 3 months. Comprehensive therapy in the elderly patients with comorbid pathology of hypertension and type 2 diabetes, with the additional inclusion of empagliflozin and L-arginine to the basic therapy, contributes to a significant positive effect on the clinical course, reduces the risk of progression of this constellation. Conclusions. The application of the proposed comprehensive therapy in outpatient conditions under the control of a family doctor will significantly improve the quality of life of patients and prevent the development of complications.


Ключові слова

артеріальна гіпертензія; цукровий діабет 2-го типу; хворі похилого віку; емпагліфлозин; L-аргінін

hypertension; type 2 diabetes mellitus; elderly patients; empagliflozin; L-arginine


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Potyazhenko M.M., Nastroga T.V., Sokolyuk N.L., Kitura O.Y., Motorna N.M., Korpan A.S. Efficient comprehensive treatment of chronic obstructive pulmonary disease exacerbation and postcovidal syndrome in elderly patients. Wiad. Lek. 2022. 75(6). 1486-1491. doi: 10.36740/WLek202206111.
 2. Kazakov Yu.M., Potiazhenko M.M., Nastroga T.V. Treatment optimization in management of combined pathology — arterial hypertension and post-COVID syndrome in elderly patients. Wiad. Lek. 2023. 76(7). 1543-1548. doi: 10.36740/WLek202307105.
 3. Serhiyenko V., Serhiyenko O. Diabetes mellitus and arterial hypertension. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2021. 17(2). 175-188. doi: 10.22141/2224-0721.17.2.2021.230573.
 4. Pankiv V., Yuzvenko T. The relationships between variables of glycated hemoglobin and diabetes distress in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2023. 19(6). 424-427. doi: 10.22141/2224-0721.19.6.2023.1310.
 5. Jasleen B., Vishal G.K., Sameera M., Fahad M., Brendan O. et al. Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitors: Benefits Versus Risk. Cureus. 2023 Jan 18. 15(1). e33939. doi: 10.7759/cureus.33939.
 6. Szlas A., Kurek J.M., Krejpcio Z. The Potential of L-Arginine in Prevention and Treatment of Disturbed Carbohydrate and Lipid Metabolism — A Review. Nutrients. 2022 Feb 24. 14(5). 961. doi: 10.3390/nu14050961.
 7. Wu G., Meininger C.J., McNeal C.J., Bazer F.W., Rhoads J.M. Role of L-Arginine in Nitric Oxide Synthesis and Health in Humans. Adv. Exp. Med. Biol. 2021. 1332. 167-187. doi: 10.1007/978-3-030-74180-8_10.
 8. Kurhaluk N. The Effectiveness of L-arginine in Clinical Conditions Associated with Hypoxia. Int. J. Mol. Sci. 2023 May 3. 24(9). 8205. doi: 10.3390/ijms24098205.
 9. Reddin C., Murphy R., Hankey G.J., Judge C., Xavier D. et al.; INTERSTROKE investigators. Association of Psychosocial Stress with Risk of Acute Stroke. JAMA Netw. Open. 2022 Dec 1. 5(12). e2244836. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.44836.
 10. Sirenko Y., Radchenko G., Rekovets O. Stress and hypertension: C and H type of hypertension and causes of resistance. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2022. 18(5). 251-264. doi: 10.22141/2224-0721.18.5.2022.1183.
 11. Nelson K.L., Davis J.E., Corbett C.F. Sleep quality: An evolutionary concept analysis. Nurs. Forum. 2022 Jan. 57(1). 144-151. doi: 10.1111/nuf.12659.
 12. Marx N., Federici M., Schütt K., Müller-Wieland D., Ajjan R.A. et al.; ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. Eur. Heart J. 2023 Oct 14. 44(39). 4043-4140. doi: 10.1093/eurheartj/ehad192.
 13. Poredos P., Poredos A.V., Gregoric I. Endothelial Dysfunction and Its Clinical Implications. Angiology. 2021 Aug. 72(7). 604-615. doi: 10.1177/0003319720987752.
 14. Shpakou A., Sokołowska D., Krajewska-Kułak E., Cybul–ski M., Kowalewska B. et al. The impact of the COVID-19 pandemic on physical activity, life satisfaction, anxiety, stress perception and coping strategies in student-athletes: A comparison between countries with a different approach of anti-pandemic measures. Front. Public Health. 2022 Dec 2. 10. 1052744. doi: 10.3389/fpubh.2022.1052744.
 15. Savchenko L.G., Digtiar N.I., Selikhova L.G., Kaidasheva E.I., Shlykova O.A. et al. Liraglutide exerts an anti-inflammatory action in obese patients with type 2 diabetes. Romanian Journal of Internal Medicine. 2019. 57(3). 233-240. doi: 10.2478/rjim-2019-0003.
 16. Fortin E., Lundin M., Mellbin L., Norhammar A., Näsman P. et al. Empagliflozin improves insulin sensitivity in patients with recent acute coronary syndrome and newly detected dysglycaemia: Experien–ces from the randomized, controlled SOCOGAMI trial. Cardiovasc. Diabetol. 2023 Aug 11. 22(1). 208. doi: 10.1186/s12933-023-01950-0.
 17. Santoro R.C., Molinari A.C., Leotta M., Martini T. Isola–ted Prolongation of Activated Partial Thromboplastin Time: Not Just Bleeding Risk! Medicina (Kaunas). 2023 Jun 17. 59(6). 1169. doi: 10.3390/medicina59061169.
 18. Standl E., Khunti K., Hansen T.B., Schnell O. The global epidemics of diabetes in the 21st century: Current situation and perspectives. Eur. J. Prev. Cardiol. 2019 Dec. 26(2 suppl.). 7-14. doi: 10.1177/2047487319881021.
 19. Harding J.L., Pavkov M.E., Magliano D.J., Shaw J.E., Gregg E.W. Global trends in diabetes complications: a review of current evidence. Diabetologia. 2019 Jan. 62(1). 3-16. doi: 10.1007/s00125-018-4711-2.
 20. Tomic D., Shaw J.E., Magliano D.J. The burden and risks of emerging complications of diabetes mellitus. Nat. Rev. Endocrinol. 2022 Sep. 18(9). 525-539. doi: 10.1038/s41574-022-00690-7.
 21. Miller R.G., Orchard T.J. Understanding Metabolic Memory: A Tale of Two Studies. Diabetes. 2020 Mar. 69(3). 291-299. doi: 10.2337/db19-0514.
 22. Testa R., Bonfigli A.R., Prattichizzo F., La Sala L., De Nigris V., Ceriello A. The “Metabolic Memory” Theory and the Early Treatment of Hyperglycemia in Prevention of Diabetic Complications. Nutrients. 2017 Apr 28. 9(5). 437. doi: 10.3390/nu9050437.
 23. Maruhashi T., Higashi Y. Pathophysiological Association between Diabetes Mellitus and Endothelial Dysfunction. Antioxidants (Basel). 2021 Aug 18. 10(8). 1306. doi: 10.3390/antiox10081306.
 24. Skrypnyk I., Maslova G., Lymanets T., Gusachenko I. L-arginine is an effective medication for prevention of endothelial dysfunction, a predictor of anthracycline cardiotoxicity in patients with acute leukemia. Experimental Oncology. 2017. 4(39). 308-311. doi: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-41-no-4.13906.
 25. Higashi Y. Endothelial Function in Dyslipidemia: Roles of LDL-Cholesterol, HDL-Cholesterol and Triglycerides. Cells. 2023 May 1. 12(9). 1293. doi: 10.3390/cells12091293.

Повернутися до номеру