Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 3 (67) 2015

Поширеність артеріальної гіпертензії у міській популяції України залежно від ступеня та типу ожиріння
Authors: Мітченко О.І. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ; Мамедов М.Н. — ФДМ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини» МОЗ РФ, м. Москва; Колесник Т.В. — ДУ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України; Дєєв А.Д. — ФДМ «Державний науково-дослідний центр профілактичної медицини» МОЗ РФ, м. Москва; Романов В.Ю., Кулик О.Ю., Шкрьоба А.О. — ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ; від імені робочої групи українсько-російського дослідження 20 факторів ризику у м. Дніпропетровську
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Pathogenetic substantiation of using selenium-containing drugs for the correct disorders of the blood plasma fibrinolytic system in patients with chronic diffuse liver diseases and euthyroid syndrome pathology
Authors: Chympoy K.A. - Bukovinian State Medical University, Department of Internal Medicine, Chernivtsi, Ukraine; Pashkovska N.V. - Bukovinian State Medical University, Department of Clinical Immunology, Allergy and Endocrinology, Chernivtsi, Ukraine; Pankiv V.I. - Ukrainian Research Center for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of Ministry of Public Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Діагностичні маркери та спосіб прогнозування розвитку хронічного панкреатиту при цукровому діабеті 2-го типу
Authors: Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. — Харківський національний медичний університет; Арсеньєв О.В. — Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Фібринолітична активність крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з гіпотиреозом
Authors: Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив фіксованої комбінації метформіну SR та глімепіриду на показники вуглеводного, ліпідного обміну та жорсткість артеріальної стінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Ларін О.С., Зуєв К.О., Когут Д.Г. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив метаболічних порушень на клінічні прояви остеоартрозу та спосіб прогнозування його перебігу
Authors: Олійник М.О., Журавльова Л.В. — Харківський національний медичний університет; Нессонова М.М. — Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Репаративний остеогенез у нормі та за умов дефіциту мікроелементів йоду та селену
Authors: Ковальчук П.Є., Гасько М.В., Тулюлюк С.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Влияние Гуарема на состояние углеводного и липидного обмена веществ, антропометрические показатели у больных сахарным диабетом 2-го типа
Authors: Панькив В.И. — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив гіпертиреоїдизму та стану жіночої репродуктивної системи на розвиток остеопенічного синдрому
Authors: Герасименко Л.В. — Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2-го типу: необхідність раннього старту та можливості вибору
Authors: Головач І.Ю., Дячек О.В. - Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу
Authors: Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Джула М.А. — Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Артериальные гипертензии надпочечникового генеза: аспекты лабораторного обследования
Authors: Луценко Л.А. — Киевский городской клинический эндокринологический центр
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Цукровий діабет 2-го типу в практиці лікаря сімейної медицини
Authors: Муравльова О.В. - Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Взаимное влияние тиреоидного и углеводного обмена. Парадигмы и парадоксы
Authors: Бобрик М.И. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Віддалені результати хірургічного лікування доброякісної вогнищевої патології щитоподібної залози
Authors: Таращенко Ю.М., Болгов М.Ю. — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»; Іванова О.М., Герасименко В.Б., Бойко З.Н. — Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Системний огляд ефективності місцевого лікування виразок за синдрому діабетичної стопи з позицій доказової медицини
Authors: Горобейко М.Б., Крушинська З.Г. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Взаимосвязь сахарного диабета и тиреоидной патологии (обзор литературы)
Authors: Исмаилов С.И., Гулямова Х.Р., Ахмедова Ш.У., Максутова Н.Н. — Республиканский специализированный научно-практический центр эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан; Ташкентский медицинский педиатрический институт, Узбекистан
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Оптимізація ультразвукових методів дослідження в оцінці стану серця й судин у хворих на артеріальну гіпертензію за наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу
Authors: Кочуєва М.М. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Радзішевська Я.К. - Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня № 27»; Радзішевська Є.Б. - Харківський національний медичний університет; Лінська А.В. - Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Оптимізація діагностики і лікування хворих на ускладнений інфаркт міокарда із цукровим діабетом 2-го типу
Authors: Савченко І.П. — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Вроджений гіперінсулінізм: можливості сучасної діагностики та лікування
Authors: Глоба Є.В. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
The influence of metabolic disorders on clinical manifestations of osteoarthritis and the method for predicting of its course
Authors: Oliinyk M.O., Zhuravlyova L.V. - Kharkiv National Medical University; Nessonova M.M. - National Pharmaceutical University, Kharkiv, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Diagnostic markers and the method of predicting of chronic pancreatitis in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Zhuravlyova L.V. , Shekhovtsova Y.O. - Kharkiv national medical university; Arsenyev A.V. - National Pharmaceutical University, Kharkiv, Ukraine
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
The prevalence of hypertension in urban population of Ukraine depending on the degree and type of obesity
Authors: Mitchenko O.I. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine"; Mammedov M.N. - SI "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moscow; Kolesnik T.V. - SI "Dnipropetrovsk Medical Academy" The Ministry of Health, Ukraine, Dnipropetrovsk; Deev A.D. - SI "State Research Center for Preventive Medicine," The Ministry of Health, Moscow; Romanov V.Y. ., Kulyk O.Y. ., Shkreba A. A. - SI NSC "M.D. Strazhesko Institute of cardiology, NMAS of Ukraine"; On behalf of the Working Group of the Russian-Ukrainian research of 20 risk factors in Dnipropetrovsk
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual